Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Gwarancje dla młodzieży

Nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER (POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

Baza Konkurencyjności

Informujemy, że od 1 lipca 2015 r. zapytania ofertowe dotyczące zamówień udzielanych zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w ramach PO WER, należy umieszczać w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI na stronie  https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl . Załączniki ...

Podpisanie umów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 stycznia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni funkcję IP PO WER dla Osi I Osoby młode na rynku pracy w ramach: Działania 1.1...

Lista projektów wybranych do dofinansowania - PO WER, Działanie 1.1.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Załączniki ...

Plan Działania na 2015 dla I Osi Priorytetowej PO WER

Informujemy, że  Instytucja Zarządzająca PO WER, działając na podstawie uchwały nr 5 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznych Planach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2015 r....

Strona MPiPS - “Gwarancje dla młodzieży”

Informujemy, że pod adresem  gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące: • programu „Gwarancje dla młodzieży" – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe, • oferty dla młodzieży,...

Gwarancje dla młodzieży

Gwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia,...

Aktualizacja załącznika do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z ogłoszonym naborem w dniu 9 marca 2015r. informuje, że zmienił się jeden z załączników do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER. Powyższe zmiany nie powodują pogorszenia zasad naboru, warunków realizacji projektów oraz nie nakładają na podmioty...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez...

Podpisanie porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 13 stycznia 2015 r., pomiędzy Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – Artura Janasa a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu – Pawła Orłowskiego, zawarte zostało porozumienie dotyczące realizacji w naszym...

Wyświetlanie 81 - 90 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę