Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie informacyjne w ramach PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w Poddziałaniu 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja na...

Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

Informujemy, że dnia 2 lipca 2015 r. Minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy dokumentu: 1....

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 8.1 RPO WK-P 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa...

Zatwierdzenie Kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 RPO WK-P

Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uchwałą Nr 2/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. zatwierdził Kryteria wyboru...

Nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER (POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

Baza Konkurencyjności

Informujemy, że od 1 lipca 2015 r. zapytania ofertowe dotyczące zamówień udzielanych zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w ramach PO WER, należy umieszczać w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI na stronie  https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl . Załączniki ...

Zatwierdzenie dokumentów programowych RPO przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 13 maja 2015 r. zatwierdził Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego...

Porozumienie w sprawie realizacji RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powierzył Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu, w ramach porozumienia zawartego 15 kwietnia 2015 roku, pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na mocy ww. porozumienia Wojewódzki Urząd Pracy...

Podpisanie umów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 stycznia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni funkcję IP PO WER dla Osi I Osoby młode na rynku pracy w ramach: Działania 1.1...

Lista projektów wybranych do dofinansowania - PO WER, Działanie 1.1.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Załączniki ...

Wyświetlanie 421 - 430 z 436 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę