INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Akwizytor

Kod: 524301

2. Opis zawodu

Akwizytor zajmuje się bezpośrednią sprzedażą 2 różnego typu towarów i usług. Głównym zadaniem osoby pracującej w tym zawodzie jest pozyskanie nowych klientów poza stałymi punktami sprzedaży detalicznej, np. w domu klienta, miejscu jego pracy, biurze czy urzędzie lub na wolnym powietrzu.

Opis pracy

Akwizytor to zawód o charakterze usługowym, doradczym i handlowym. Celem wykonywanych przez akwizytora zadań jest pozyskanie i utrzymanie nowego klienta oraz sprzedaż oferowanych produktów lub usług. Realizacja zadań akwizytora wymaga dokładnej znajomości produktu lub usługi, umiejętności jego prezentacji przed potencjalnymi klientami, podejmowania dyskusji z klientem i przekonania go do zakupu. Dodatkowo akwizytor sprzedaje lub przyjmuje zamówienia i nadzoruje dostawy, a także prowadzi ewidencję sprzedaży 1 oraz sporządza i aktualizuje listy miejsc, w których znajdują się potencjalni klienci. Ważnym zadaniem akwizytora jest rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań i gustów określonych grup konsumentów i ich preferencji.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik w zawodzie akwizytor wykonuje prace polegające m.in. na:

 • przedstawianiu potencjalnym klientom aktualnych ofert produktów firmy,
 • składaniu i negocjowaniu ofert,
 • kontrolowaniu zapasów magazynowych,
 • reklamowaniu produktów firmy klientom zainteresowanym ich zakupem,
 • pomocy w zakupie towaru i udzielaniu rad klientom,
 • analizowaniu możliwych form sprzedaży i poszukiwaniu ciągle nowych możliwości i miejsc sprzedaży,
 • gromadzeniu i pozyskiwaniu wzorów, próbek, katalogów itp.,
 • zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy o towarze,
 • finalizowaniu transakcji,
 • prowadzeniu ewidencji sprzedaży,
 • rozliczaniu finansowym sprzedaży,
 • prowadzeniu bazy danych z aktualnymi danymi swoich klientów,
 • kreowaniu wizerunku firmy, którą reprezentuje,
 • wyszukiwaniu nowych klientów.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2. Kompetencja zawodowa.

Warunki pracy

Akwizytor swoją pracę wykonuje najczęściej w terenie, w miejscach, w których możliwe jest dotarcie do klientów. Mogą to być biura, urzędy, sklepy czy mieszkania prywatne. W swojej pracy akwizytor musi dotrzeć do miejsca, w którym przebywają klienci, w wyniku czego istotnym elementem pracy jest przemieszczanie się pomiędzy oddalonymi lokalizacjami. W niektórych przypadkach akwizytor może wykonywać swoją pracę także na wolnym powietrzu.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Akwizytor w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • komputer lub tablet z typowym oprogramowaniem biurowym lub dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym składanie zamówień,
 • oprogramowania do przeglądania zasobów internetu, wysyłania i odbierania poczty elektronicznej,
 • produkty do ekspozycji i katalogi,
 • telefon komórkowy,
 • samochód osobowy lub dostawczy.

Organizacja pracy

Akwizytor wykonuje swoją pracę indywidualnie i samodzielnie. Sam decyduje o godzinach pracy. Najczęściej jest to praca w dzień, w tym również w weekendy i dni wolne od pracy. Specyfika pracy akwizytora wymaga dyspozycyjności oraz przestrzegania terminów i punktualności. W zależności od charakteru firmy i specyfiki klientów akwizytor może pracować nawet do kilkunastu godzin dziennie. Praca akwizytora może odbywać się w godzinach wieczornych lub nocnych. Czasami zdarza się konieczność wyjazdu do innej miejscowości w celu zaopatrzenia w nowe towary lub dotarcia do klientów.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Akwizytor może być narażony m.in. na:

 • zagrożenia wynikające z konfliktów z potencjalnymi klientami, np. agresywnymi osobami,
 • zagrożenia wynikające z trudnych warunków atmosferycznych, np. praca w niskiej lub wysokiej temperaturze, podczas burzy itp.,
 • problemy związane z głosem wynikające z nieustannego prowadzenia rozmów z klientami,
 • zagrożenia wynikające ze stresu,
 • zagrożenia związane z wypadkami komunikacyjnymi.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód akwizytor ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • sprawność narządów równowagi;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość słuchu,
 • ostrość wzroku,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość;

w kategorii sprawności i zdolności

 • podzielność uwagi,
 • uzdolnienia organizacyjne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i/lub w piśmie,
 • zdolność improwizacji,
 • zdolność do wchodzenia w różnorodne role społeczne,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • predyspozycje do postępowania z ludźmi;

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy indywidualnej,
 • gotowość do tworzenia i podtrzymywania sieci kontaktów z klientami,
 • komunikatywność,
 • operatywność i skuteczność,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • tolerancyjność,
 • ekspresyjność,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • odporność emocjonalna,
 • szacunek do godności człowieka,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • gotowość do ustawicznego uczenia się,
 • wychodzenie z własną inicjatywą,
 • wysoka kultura osobista.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.3. Kompetencje społeczne; 3.4. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Akwizytor wykonuje pracę wymagającą nieustannego ruchu. Nie ma istotnych przeszkód, aby ten zawód wykonywany był przez osoby z dysfunkcjami wzroku, natomiast niepełnosprawność intelektualna może być przeszkodą do wykonywania pracy zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Ze względu na stałe i intensywne kontakty z innymi ludźmi przeciwskazaniami do pracy w tym zawodzie są dysfunkcje aparatu mowy, które mogłyby ograniczać możliwości swobodnego porozumiewania się. Utrudnieniem w komunikacji werbalnej może być też niemożliwa do skorygowania aparatem słuchowym dysfunkcja narządu słuchu.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Do podjęcia pracy w zawodzie akwizytor preferowane jest (dla młodzieży) wykształcenie na poziomie branżowej szkoły I stopnia (dawniej zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodzie pokrewnym sprzedawca lub ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży, przewidzianej dla zawodu sprzedawca.

Pracę w zawodzie akwizytor może wykonywać również osoba, która:

 • została przyuczona do zawodu,
 • uzyskała doświadczenie w trakcie wykonywania pracy.

W zawodzie mogą pracować także osoby z wykształceniem średnim technicznym lub wyższym po kierunkach związanych z telemarketingiem i sprzedażą.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Do wykonywania zawodu akwizytor nie są wymagane tytuły zawodowe, kwalifikacje czy uprawnienia zawodowe. Jednak pracodawcy najchętniej zatrudniają osoby legitymujące się dyplomem potwierdzającym kwalifikację AU.20 Prowadzenie sprzedaży, wyodrębnioną w zawodzie pokrewnym sprzedawca, uzyskanym po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Cenione jest również posiadanie:

 • suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • dokumentu poświadczającego znajomość wybranego języka obcego na poziomie biegłości B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (np. angielskiego czy niemieckiego),
 • certyfikatu potwierdzającego kwalifikację „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca” zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
 • udokumentowanego doświadczenia zawodowego w dziedzinie sprzedaży, potwierdzającego umiejętności praktyczne.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Akwizytor może:

 • w miarę nabywania doświadczenia, umiejętności, wiedzy i poprzez wykazanie się dobrymi wynikami w pracy awansować na wyższe stanowiska w hierarchii przedsiębiorstwa, na przykład na kierownika zespołu/zmiany, aż do pozycji menadżera odpowiedzialnego za strategię sprzedaży produktu lub usługi,
 • doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie na potrzeby pracowników i kandydatów do pracy lub przez stowarzyszenia i organizacje branżowe,
 • jeżeli posiada wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny, dalej kształcić się na studiach wyższych lub podyplomowych na kierunkach związanych z marketingiem i handlem.

Dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodzie sprzedawca istnieje możliwość rozwoju zawodowego w ramach kształcenia w szkole branżowej szkole II stopnia oraz w technikum, w zawodzie pokrewnym technik handlowiec, z wyodrębnioną kwalifikacją AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.

Osoby dorosłe mają możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.20 Prowadzenie sprzedaży oraz AU.25 Prowadzenie działalności handlowej.

WAŻNE:

Osoba posiadająca kompetencje w zawodzie akwizytor ma ponadto możliwość podjęcia pracy w innych zawodach pokrewnych, takich jak np.: sprzedawca, konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej czy technik handlowiec.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie akwizytor nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzania kompetencji zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Możliwe jest potwierdzanie kompetencji przydatnych dla tego zawodu, przystępując przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje AU.20 Prowadzenie sprzedaży, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) sprzedawca lub AU.25 Prowadzenie działalności handlowej, właściwą dla zawodu szkolnego (pokrewnego) technik handlowiec, także w trybie eksternistycznym.

Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację rynkową „Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca” zgodnie z zasadami walidacji i certyfikacji kwalifikacji rynkowych wprowadzonych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie akwizytor może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

SprzedawcaS

522301

Technik handlowiecS

522305

Konsultant/agent sprzedaży bezpośredniej

524302

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę