INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Akwizytor

Kod: 524301

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie akwizytor wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie i organizowanie sprzedaży bezpośredniej.
 • Z2 Prowadzenie aktywnej sprzedaży oraz prowadzenie promocji usług i produktów.
 • Z3 Kontrolowanie procesu realizacji zamówień i prowadzenie ewidencjonowania sprzedaży.

Kompetencja zawodowa Kz1: Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie i organizowanie sprzedaży bezpośredniej

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Aktualną ofertę produktów i usług, których sprzedaż prowadzi;
 • Aktualną ofertę produktów i usług konkurencyjnych firm oraz aktualne trendy rynkowe;
 • Topografię i specyfikę obszaru oraz zasady planowania efektywnego poruszania w zakresie obszaru, na którym działa;
 • Dostępność oferowanych przez siebie produktów;
 • Proces i przebieg procesu sprzedaży począwszy od dokonania zakupu, po systemy płatności i formy dostarczenia produktu oraz najczęstsze problemy występujące w tym procesie;
 • Przepisy prawa konsumentów;
 • Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Procedury i standardy obsługi klienta.
 • Zaprezentować w sposób szczegółowy i wyczerpujący informacje o produkcie lub usłudze oferowanej przez firmę;
 • Zaprezentować korzyści wyboru produktu lub usługi oferowanej przez firmę w porównaniu do oferty konkurencji;
 • Zaplanować logistykę na obszarze, na którym się porusza;
 • Oceniać stan i zapotrzebowanie na produkty;
 • Rozpoznawać problemy w procesie sprzedaży i reagować w sposób określony obowiązującymi procedurami;
 • Stosować się do zasad wynikających z przepisów prawa konsumentów;
 • Stosować się do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • Stosować obowiązujące procedury i standardy obsługi klienta.

Z2

Prowadzenie aktywnej sprzedaży oraz prowadzenie promocji usług i produktów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Techniki mediacyjne i negocjacyjne;
 • Typy klientów i możliwe sposoby postepowania;
 • Metody aktywnego słuchania;
 • Metody radzenia sobie z „trudnym” klientem;
 • Metody łagodzenia konfliktów;
 • Techniki komunikacji interpersonalnej;
 • Podstawowe mechanizmy psychologiczne;
 • Techniki skutecznej sprzedaży;
 • Aplikacje i programy służące do sprzedaży;
 • Procedury sprzedażowe.
 • Stosować w sposób skuteczny techniki mediacyjne i negocjacyjne;
 • Budować wiarygodność procesu sprzedaży i dostosowywać rozmowę do typu klienta;
 • Uważnie i aktywnie słuchać i intepretować wypowiedzi klienta;
 • Stosować w skuteczny sposób techniki radzenia sobie z „trudnym” klientem;
 • Zapobiegać ewentualnym konfliktom i zdenerwowaniu klienta;
 • Stosować techniki komunikacji oraz interpersonalnej;
 • Wykorzystywać znajomość mechanizmów psychologicznych do oceny klienta;
 • Stosować w sposób skuteczny techniki sprzedaży;
 • Obsługiwać aplikacje i programy służące do sprzedaży;
 • Stosować się do procedur sprzedażowych.

Z3

Kontrolowanie procesu realizacji zamówień i prowadzenie ewidencjonowania sprzedaży

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady sporządzania dokumentów sprzedażowych i ofert cenowych;
 • Procedury i terminy realizacji zamówień;
 • Procedury poufności i bezpieczeństwa w zakresie weryfikacji i gromadzenia danych o kliencie;
 • Sposoby tworzenia raportów posprzedażowych.
 • Sporządzać dokumenty sprzedażowe i oferty cenowe;
 • Nadzorować terminową dostawę produktów;
 • Gromadzić i weryfikować informacje o kliencie według obowiązujących procedur i z zachowaniem poufności;
 • Sporządzać raporty posprzedażowe.

Pracownik w zawodzie akwizytor powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za komunikację z klientem i wykonywane zadania zawodowe.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za budowanie relacji z partnerami biznesowymi i ich reprezentowanie w kontaktach z klientami.
 • Przestrzegania zasad kulturalnej komunikacji i etyki zawodowej.
 • Samodoskonalenia w zakresie kompetencji niezbędnych do realizacji celów zawodowych.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za proces sprzedaży i weryfikacji informacji o kliencie.

Pracownik powinien posiadać zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu akwizytor.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu akwizytor

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie akwizytor nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę