INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

Kod: 314411

2. Opis zawodu

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne nadzoruje i kontroluje przebieg procesu produkcyjnego 18 w zakładzie przetwórstwa mięsa, zarówno w zakresie technologicznym, jak i organizacyjnym.

Opis pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne kieruje i nadzoruje procesy wytwarzania elementów zasadniczych mięs oraz przetworów mięsnych. Osoba wykonująca ten zawód organizuje pracę podwładnych i dokonuje jej kontroli. Prowadzi rozliczenia produkcyjne oraz uczestniczy w badaniach oraz w opracowywaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań i technologii produkcji wyrobów przetwórstwa mięsnego.

Sposoby wykonywania pracy

Praca technika technologii żywności – przetwórstwo mięsne polega m.in. na:

 • planowaniu i prowadzeniu uboju i rozbioru półtusz zwierząt rzeźnych na elementy zasadnicze oraz obróbce części zasadniczych i klasyfikacji mięsa,
 • wytwarzaniu przetworów mięsnych i tłuszczowych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją produkcyjną,
 • wykonywaniu prac związanych z magazynowaniem i dystrybucją mięsa, przetworów mięsnych i tłuszczowych,
 • planowaniu oraz prowadzeniu produkcji przetworów mięsnych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi produkcji wyrobów spożywczych,
 • monitorowaniu i podejmowaniu działań korygujących w procesie produkcji wyrobów spożywczych zgodnie z systemami zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności 1,
 • dobieraniu i przygotowywaniu surowców, dodatków do żywności 2 i materiałów pomocniczych 10 do produkcji wyrobów spożywczych,
 • posługiwaniu się dokumentacją technologiczną (recepturami 19, instrukcjami technologicznymi 3) i normami 14 w produkcji wyrobów spożywczych,
 • rozliczaniu produkcji przetworów mięsnych zgodnie z dokumentacją produkcyjną,
 • ocenianiu jakości mięsa i przetworów mięsnych oraz materiałów pomocniczych na każdym etapie produkcji,
 • dobieraniu i obsługiwaniu maszyn, urządzeń oraz środków transportu wewnętrznego stosowanych w produkcji mięsa i przetworów mięsnych,
 • monitorowaniu pracy maszyn, urządzeń i środków transportu wewnętrznego podczas produkcji mięsa i jego przetworów,
 • planowaniu zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych w przetwórstwie mięsnym,
 • określaniu i zapobieganiu zagrożeniom dla środowiska ze strony zakładów przetwórstwa mięsnego,
 • stosowaniu programów komputerowych w sterowaniu i dokumentowaniu procesów produkcji przetworów mięsnych,
 • przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • przestrzeganiu zasad kultury i etyki,
 • organizowaniu pracy zespołu,
 • nadzorowaniu pracy podwładnych,
 • uczestniczeniu w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Miejscem pracy technika technologii żywności – przetwórstwo mięsne jest zakład przetwórstwa mięsa. Swoją pracę najczęściej wykonuje w zamkniętych pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych, magazynowych lub laboratoryjnych. Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca, posiadają zazwyczaj oświetlenie dzienne i sztuczne oraz instalacje wentylacyjne i/lub klimatyzacyjne.

Pracownicy wykonujący zadania zawodowe w ramach zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne pracują często w pomieszczeniach o podwyższonym natężeniu hałasu i wibracji oraz zmiennych (wysokich i niskich) temperaturach. Praca może być wykonywana zarówno w pozycji stojącej, jak i siedzącej.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • urządzenia do pracy biurowej, w tym komputery, drukarki,
 • sprzęt i urządzenia laboratoryjne (mogą być różne w zależności od potrzeb zakładu, najczęściej spotyka się: mikroskopy laboratoryjne, wagi, termometry laboratoryjne, odczynniki do wykonywania analiz chemicznych),
 • maszyny, urządzenia oraz sprzęt do produkcji przetworów mięsnych, np.: urządzenia do oszałamiania, oparzelniki 16, szczeciniarki 23, odbłaniarki 15,
 • urządzenia do opalania,
 • skórowaczki 21,
 • chłodnie, mroźnie,
 • pasteryzatory 17, sterylizatory 22, kotły warzelne 6,
 • nastrzykiwarki 13, wilki 24, kutry 7,
 • mieszałki 11, masownice 9, kostkownice 5, nadziewarki 12,
 • krajalnice, jeliciarki 4,
 • wagi,
 • urządzenia do pakowania i konfekcjonowania mięsa i przetworów mięsnych,
 • sprzęt kontrolno-pomiarowy,
 • linie mechaniczne 8 do uboju zwierząt rzeźnych i produkcji przetworów mięsnych.

Organizacja pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne, w zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie, może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole. Praca jest nadzorowana przez brygadzistę lub kierownika zmiany Kontakt z innymi członkami zespołu odbywa się najczęściej w formie ustnej bądź korespondencyjnie (zazwyczaj poczta elektroniczna). Organizacja pracy uzależniona jest również od stopnia zmechanizowania zakładu.

Praca w zakładach przetwórstwa mięsa może odbywać się w systemie dwu- lub trzyzmianowym, także w weekendy. Może wystąpić sezonowe zwiększenie obowiązków zawodowych i konieczność wydłużenia dnia pracy, np. przed świętami Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy. Praca nie wymaga częstych wyjazdów.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne może być narażony na:

 • zagrożenia mechaniczne (śliskie powierzchnie, możliwość urazu na skutek kontaktu z ostrymi narzędziami lub elementami maszyn i urządzeń),
 • hałas (związany z pracą maszyn i urządzeń),
 • niskie temperatury (w magazynach – chłodnie i mroźnie),
 • wysokie temperatury (podczas obróbki cieplnej),
 • podwyższoną wilgotność (w pomieszczeniach produkcyjnych),
 • porażenia prądem (praca przy obsłudze urządzeń elektrycznych),
 • zagrożenia wynikające z wykonywania pracy w pozycji stojącej (np. podczas nadzorowania pracy maszyn i urządzeń),
 • zagrożenia chemiczne wynikające z pracy na stanowisku laboranta oraz inne, np. awaria instalacji chłodniczej, stosowanie związków chemicznych do mycia i dezynfekcji,
 • zagrożenia biologiczne (kontakt z drobnoustrojami: bakterie, grzyby, pasożyty, wirusy),
 • zagrożenia wynikające z alergii kontaktowej, wziewnej i pokarmowej na czynniki występujące w zakładzie przetwórstwa mięsnego.

Do występujących w zawodzie chorób można zaliczyć:

 • choroby narządu słuchu,
 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa,
 • choroby alergiczne.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność narządu słuchu,
 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu mięśniowego,
 • sprawność układu oddechowego,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu dotyku;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • ostrość wzroku,
 • ostrość słuchu,
 • rozróżnianie barw,
 • zmysł równowagi,
 • widzenie stereoskopowe,
 • spostrzegawczość,
 • czucie dotykowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • zdolności organizacyjne,
 • predyspozycje do nadzorowania pracowników,
 • zdolność do podzielności uwagi i spostrzegawczości,
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • łatwość przerzucania się z jednej czynności do drugiej,
 • predyspozycje do pracy w szybkim tempie,
 • zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • uzdolnienia techniczne,
 • dobra pamięć,
 • współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);

w kategorii cech osobowościowych

 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • odporność na działanie pod presją czasu,
 • kontrolowanie własnych emocji,
 • gotowość do pracy w nieprzyjemnych (różnych) warunkach środowiskowych,
 • rzetelność,
 • dokładność,
 • dbałość o jakość pracy,
 • dążenie do osiągania celów,
 • gotowość do wprowadzania zmian.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z kontrolowaniem pracy podległych pracowników, analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji.

Od pracownika wymagana jest dobra ogólna kondycja fizyczna, odporność na uciążliwe warunki pracy oraz sprawność narządów ruchu, niezbędnych do ciągłego, regularnego przemieszczania się w zakładzie przetwórstwa mięsa. Poszczególne wymagania uzależnione są od pełnionej funkcji i stanowiska pracy.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawodu są m.in.:

 • pozytywny wynik badania na nosicielstwo np. pałeczek z grupy Salmonella i Shigella,
 • zakażenie gronkowcem złocistym,
 • choroby skóry,
 • alergia kontaktowa i wziewna na występujące opary i pyły, środki dezynfekcyjne.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu ponadto mogą być:

 • dysfunkcje psychiczne każdego stopnia,
 • dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się,
 • niska wytrzymałość fizyczna,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • niesprawność narządu słuchu i/lub wzroku, których nie można skorygować aparatem słuchowym, szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

Do najczęściej występujących w tym zawodzie chorób można zaliczyć m.in.:

 • choroby układu nerwowego i krążenia wynikające ze stresu i przemęczenia (zawały, udary),
 • choroby o podłożu psychicznym (nerwice, depresje),
 • choroby kręgosłupa,
 • żylaki,
 • przeciążenie mięśni i stawów.

Ze względu na bezpośredni kontakt z żywnością, wymagane jest aktualne orzeczenie (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno-epidemiologicznych, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne preferowane jest wykształcenie na poziomie średnim, np. w zawodzie pokrewnym (szkolnym) technik technologii żywności.

W zawodzie mogą również pracować osoby z wykształceniem wyższym I lub II stopnia na kierunkach związanych z technologią produkcji żywności.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne ułatwiają:

 • posiadanie dyplomu potwierdzającego pełne kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik technologii żywności, uzyskanego po zdaniu egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego i zdanie egzaminu organizowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, potwierdzającego kwalifikacje cząstkowe TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń i TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu na stanowiskach w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne są m.in.:

 • suplement Europass do dyplomu (w języku polskim i angielskim), wydawany na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie technologii produkcji żywności.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne może pracować na różnych stanowiskach, np.:

 • produkcyjnych lub jako pomocnik w zakładzie przetwórstwa mięsa, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • referenta ds. rozliczeń produkcji,
 • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby,
 • laboranta,
 • kierownika niższego szczebla (mistrz, brygadzista), średniego szczebla (kierownik zmiany, wydziału, linii), który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy.

Po zdaniu matury pracownik może kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności) i uzyskać wykształcenie wyższe, będące podstawą do awansu na stanowisko głównego technologa, biotechnologa, specjalisty do spraw kontroli jakości lub inne wyższe stanowisko kierownicze.

Może również rozszerzać kompetencje, podejmując kształcenie i/lub szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2019 r.) w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne, wchodzących w skład zawodu szkolnego (pokrewnego) technik technologii żywności, w zakresie kwalifikacji:

 • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
 • TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowychhttps://uslugirozwojowe.parp.gov.ploraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacjihttps://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Kontroler jakości produktów spożywczych

314401

Technik technologii żywnościS

314403

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

314406

Technik technologii żywności – przechowalnictwo chłodnicze i technologia żywności mrożonej

314408

Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie

314410

Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

314415

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę