INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

Kod: 314411

7. Słownik

Nazwa pojęciaDefinicja pojęcia
Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień – awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika, powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego, w ramach programów, które prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie (zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiające porównanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji w tym do PRK.

Kody niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:

01-U upośledzenie umysłowe,

02-P choroby psychiczne,

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O choroby narządu wzroku,

05-R upośledzenie narządu ruchu,

06-E epilepsja,

07-S choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T choroby układu pokarmowego,

09-M choroby układu moczowo-płciowego,

10-N choroby neurologiczne,

11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono 9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych - Projekt PIAAC, prowadzonym cyklicznie przez OECD.

Kompetencja zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania, w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie, na co najmniej jednym stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne, cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji, sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten prowadzi do certyfikacji - wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,

„certyfikatu”.

Sektorowa Rama Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg, koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji, w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy, lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz, w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby, osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym, charakteryzowany na podstawie:

  • poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne, wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
  • profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
Zadanie zawodowe

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją. W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się czynności zawodowe.

Zawód

Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.

Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl/

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym, ewidencjonujący kwalifikacje włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/

Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

Źródło

1. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Ogół warunków, które muszą być spełnione, dotyczących w szczególności:

  • stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
  • poziomów substancji zanieczyszczających,
  • pozostałości pestycydów,
  • cech organoleptycznych i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061711225/U/D20061225Lj.pdf

[dostęp: 31.03.2019]

2. Dodatek do żywności

Każda substancja, zazwyczaj sama nie spożywana jako żywność i nie używana jako typowy składnik, mająca lub niemająca wartości odżywczej. Jej świadome wprowadzenie do żywności dla celów technologicznych (również organoleptycznych) w czasie wyrobu, przetwórstwa, przerobu, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania powoduje lub może powodować, iż stanie się ona bezpośrednio lub pośrednio składnikiem żywności lub w inny sposób będzie oddziaływała na jej cechy charakterystyczne. Pojęcie to nie obejmuje skażeń lub substancji dodawanych do żywności dla utrzymania lub polepszenia wartości odżywczej.

Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

3. Instrukcja technologiczna

Zbiór przepisów lub zasad postępowania pełniących podstawową funkcję w regulacji procesów produkcyjnych. Instrukcje mogą dotyczyć całego procesu technologicznego lub jego części.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

4. Jeliciarka

Urządzenie służące do czyszczenia jelit wołowych, wieprzowych i baranich ze szlamu i brudu w sposób czysto mechaniczny.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://archiwumalle.pl/jeliciarka_odszlamiarka_wibo_w_3b-1_2034376229.html

[dostęp: 31.03.2019]

5. Kostkownica

Urządzenie służące do krojenia w kostki, słupki, plasterki, krojenia mięsa bez kości, krojenia wędlin.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

6. Kotły warzelne

Kotły przeznaczone do gotowania mięsa i wędlin. Mogą być również wykorzystywane do topienia tłuszczów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Maciejewski W.: Technologia mięsa z surowcami i aparaturą. WSiP, Warszawa 1995

7. Kutry

Maszyny w przemyśle mięsnym służące do rozdrabniania, emulgowania mięsa, tłuszczu wraz z dodatkami smakowymi.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Maciejewski W.: Technologia mięsa z surowcami i aparaturą. WSiP, Warszawa 1995

8. Linie mechaniczne

Zestaw urządzeń pozwalający na zmechanizowanie wytwarzanego przetworu mięsnego np. produkcji parówek.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Maciejewski W.: Technologia mięsa z surowcami i aparaturą. WSiP, Warszawa 1995

9. Masownice

Urządzenia mają zastosowanie w zakładach przetwórstwa mięsnego do masowania wszelkich gatunków mięs. Masownice pozwalają na bardzo skuteczne uelastycznienie dowolnych wyrobów mięsnych bez niszczenia ich struktury.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

10. Materiały pomocnicze

Towary, które nie wchodzą w skład gotowego produktu, ale są konieczne do jego wytworzenia. Pełnię funkcje pomocniczą, np. opakowania, środki myjące i dezynfekujące.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M. (red.), Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

11. Mieszałki

Urządzenia stosowane do mieszania wszelkich farszów, mięsnych, mięsno-warzywnych, farszu do kiełbasy itp.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

12. Nadziewarki

Urządzenia stosowane do nadziewania różnego rodzaju osłonek, zadaniem nadziewarek jest wtłaczanie farszu do osłonek lub pojemników np. nadziewarki do kiełbas.

http://miesnetechnologie.pl/technologie/168/nadziewanie-urzadzenia-nadziewajace-oslonki-klipsownice

[dostęp: 31.03.2019]

13. Nastrzykiwarki

Urządzenia służące do domięśniowego wprowadzenia solanki peklującej do mięsa z kością i bez kości.

http://karpowicz.pl/nastrzykiwarka-miesa-czerwonego-i-drobiowego

[dostęp: 31.03.2019]

14. Norma

Dokument, ustalający charakterystyki, wytyczne lub zasady odnoszące się do prowadzonych procesów produkcyjnych i różnych rodzajów działalności lub otrzymanych wyrobów oraz innych wyników działalności.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

15. Odbłaniarki

Urządzenia stosowane do mechanicznego usuwania błon zewnętrznych mięśni lub podrobów.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

16. Oparzelniki

Urządzenia stosowane w ubojniach do oparzania i mechanicznego usuwania szczeciny z tusz wieprzowych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

17. Pasteryzatory

Urządzenia, które wykorzystuje się do zniszczenia form wegetatywnych drobnoustrojów w przetworach spożywczych. Stosowane są w celu przedłużenia trwałości mleka, mięsa, wędlin, przetworów warzywnych, owocowych itp. Mogą pracować w sposób okresowy lub ciągły.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/Pasteryzacja

[dostęp: 31.03.2019]

18. Proces produkcyjny

Działania związane z przekształcaniem w danym zakładzie surowca czy półproduktu w wyrób gotowy. Proces produkcyjny obejmuje proces technologiczny oraz działania pomocnicze takie jak: magazynowanie, transport międzyoperacyjny, kontrolę, konserwację, ekspedycję, transport.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

19. Receptury

Podstawowy dokument technologiczny w zakładzie przetwórstwa mięsa. Zawiera w zależności od potrzeb: wykaz składników i ich ilości na określoną ilość wyrobu gotowego lub w proporcji do głównego składnika, wartości odżywcze i inne informacje.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

20. Schemat technologiczny

Najprostszy sposób przedstawienia procesu technologicznego, tj. operacji i procesów jednostkowych w kolejności wykonywanych czynności. Może być w formie opisowej lub graficznej (schemat blokowy).

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

21. Skórowaczka

Urządzenie do skórowania ręcznego okrągłych kawałków mięsa bez kości np. szynki, golonki, łopatki itp. oraz zdejmowania okrywy tłuszczowej.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Dłużewski M., Chuchlowa J., Krajewski K., Kamiński W.: Technologia żywności. Cz. 1. WSiP, Warszawa 2000

22. Sterylizator

Urządzenie służące do sterylizacji w gorącej wodzie noży oraz innych narzędzi używanych w zakładach drobiarskich, mięsnych.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.szlachetstal.pl/sterylizator-narzedzi

[dostęp: 31.03.2019]

23. Szczeciniarka

Urządzenie stosowane do usuwania szczeciny z tuszy wieprzowej w procesie obróbki mięsa wieprzowego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

https://poradnikowy.net/maszyny-i-urzadzenia-przemyslu-spozywczego-przeglad-przyklady-i-przeznaczenie

[dostęp: 31.03.2019]

24. Wilk

Urządzenie służące do rozdrabniania wszelkiego rodzaju mięsa, zarówno surowego, mrożonego, jak i gotowanego.

Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie:

http://www.polkas.pl/Pl/artykul/wilki_inaczej_maszyny_do_mielenie_miesa

[dostęp: 31.03.2019]

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę