INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

Kod: 314411

4. Odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne może pracować m.in. w:

 • małych zakładach produkujących wąski asortyment przetworów mięsnych (np. wędzonki, kiełbasy),
 • średnich lub dużych przedsiębiorstwach produkujących szeroki asortyment przetworów mięsnych (wędzonki, kiełbasy, konserwy, elementy mięsa kulinarnego itp.),
 • laboratorium zakładowym,
 • zakładach przetwórstwa spożywczego,
 • firmach zajmujących się przechowywaniem i dystrybucją żywności,
 • zakładach przetwórstwa spożywczego w działach: produkcyjnym, zaopatrzenia, kontraktacji,
 • instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności.

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne może także prowadzić własną działalność gospodarczą w branży spożywczej.

Obecnie (2019 r.) według Barometru zawodów, na pracowników w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne notuje się zapotrzebowanie na poziomie stałym.

WAŻNE:

Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:

http://oferty.praca.gov.pl

Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:

http://mz.praca.gov.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe

Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl

Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:

Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl

Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl

Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl

Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl

Pomorskie – http://www.porp.pl

Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl

Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynku-pracya

Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl

Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:

http://zielonalinia.gov.pl

Portal Prognozowanie Zatrudnienia:

www.prognozowaniezatrudnienia.pl

Portal EU Skills Panorama:

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en

Europejski portal mobilności zawodowej EURES:

https://eures.praca.gov.pl

https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage

Kształcenie

Obecnie (2019 r.) w ramach systemu kształcenia zawodowego w Polsce nie przygotowuje się kandydatów do pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne.

Kompetencje przydatne do wykonywania zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne można uzyskać, podejmując:

 • kształcenie w technikum w zawodzie pokrewnym technik technologii żywności,
 • kształcenie w branżowej szkole I stopnia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, a następnie naukę w branżowej szkole II stopnia w zawodzie pokrewnym technik technologii żywności,
 • kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji:
  • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
  • TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego (dla dorosłych) dla ww. kwalifikacji mogą oferować:

 • publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe,
 • niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych i prowadzące kształcenie zawodowe,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową na podstawie ustawy Prawo przedsiębiorców.

Kwalifikacje TG.02 oraz TG.17 potwierdzają (również w trybie eksternistycznym) Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Osoby, które uzyskały powyższe kwalifikacje, mają możliwość otrzymania również suplementu Europass (w języku polskim i angielskim), wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe), co ma istotne znaczenie w przypadku poszukiwania pracy za granicą.

WAŻNE:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które wchodzi w życie od 1 września 2019 r., ulegają zmianie dotychczasowe symbole kwalifikacji wyodrębnione w zawodach szkolnictwa zawodowego, na kody składające się z trzech wielkich liter, wskazujących na przyporządkowanie do jednej z 32 branż, występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Zmianie uległy również nazwy niektórych z dotychczasowych kwalifikacji. Nowa regulacja umożliwia prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych.

Szkolenie

Kursy szkoleniowe dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne organizują:

 • pracodawcy na własne potrzeby (dla kandydatów do pracy i pracowników),
 • producenci urządzeń służących do przetwórstwa mięsa,
 • firmy szkoleniowe zajmujące się organizacją kursów dla kadry technicznej biorącej udział w obsłudze urządzeń do przetwórstwa mięsa.

W zakładach przetwórstwa mięsa szkolenia pracowników mogą być prowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z prowadzonej produkcji lub zapotrzebowania rynku na nowe produkty i nowe technologie produkcji przetworów mięsnych. Szkolenia mogą być prowadzone przez instytucje zajmujące się nowymi technologiami, naukowców współpracujących w zakresie badań nowych technologii lub producentów maszyn i urządzeń do produkcji przetworów mięsnych.

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne może brać udział w szkoleniach, dotyczących m.in.:

 • nowych technologii produkcji przetworów mięsnych,
 • maszyn i urządzeń oraz nowych linii technologicznych do produkcji elementów kulinarnych mięs oraz przetworów mięsnych,
 • podejmowania działań wynikających z realizacji przedsięwzięć z zakresu współpracy badawczej wyższych uczelni z zakładami przetwórstwa mięsa,
 • wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.

Organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.

WAŻNE:

Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Szkolnictwo wyższe:

www.wybierzstudia.nauka.gov.pl

Szkolnictwo zawodowe:

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-zawodowe-i-ustawiczne

http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod

https://zrp.pl

Szkolenia zawodowe:

Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Inne źródła danych:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl

Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus

Wynagrodzenie (2019 r.) osób pracujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne jest zróżnicowane i wynosi najczęściej od 2250 zł do 4500 zł miesięcznie brutto w przeliczeniu na jeden etat.

Poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto kształtuje się następująco:

 • w przypadku osób wykonujących proste prace fizyczne w zakresie od 2250 zł do 2800 zł,
 • na stanowiskach wymagających dodatkowych kompetencji (np. w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, wózków jezdnych) od 2250 zł do 3400 zł,
 • na stanowiskach brygadzisty od 3200 zł do 4500 zł.

Poziom wynagrodzeń uzależniony jest m.in. od:

 • poziomu doświadczenia i kwalifikacji zawodowych,
 • szczegółowego zakresu zadań i odpowiedzialności,
 • pełnionej funkcji (stażysta – osoba wdrażająca się, pracownik samodzielny, kierownik zmiany),
 • regionu Polski.

WAŻNE:

Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność. Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł danych.

Polecane źródła danych [dostęp: 31.03.2019]:

Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy

Przykładowe portale informujące o zarobkach:

https://wynagrodzenia.pl/gus

https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach

https://sedlak.pl/raporty-placowe

https://zarobki.pracuj.pl

https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen

https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

W zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.

Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:

 • z dysfunkcją narządu słuchu (03-L), jeśli posiadana wada jest skorygowana implantem lub aparatem słuchowym,
 • z zaburzeniami głosu, mowy (03-L), jeśli możliwy jest skuteczny kontakt interpersonalny i komunikacja,
 • z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest skorygowana odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi, które zapewnią ostrość widzenia bez znacznego ograniczenia pola widzenia,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych (05-R), która nie wyklucza stania i chodzenia, w tym samodzielnego przemieszczania się po zróżnicowanym terenie,
 • z niewielką dysfunkcją kończyn górnych (05-R), która nie wyklucza wykonywania bardziej precyzyjnych czynności,
 • z epilepsją (06-E), pod warunkiem, że napady padaczkowe występują sporadycznie i są sygnalizowane przez aurę, występują głównie wieczorem lub w nocy, nie powodują zbytniego zmęczenia i stosunkowo szybko następuje regeneracja sił po ich wystąpieniu, a przebieg choroby nie prowadzi do charakteropatii padaczkowej. Osoby z epilepsją mogą być zatrudnione warunkowo, po racjonalnym ograniczeniu zakresu zadań do sytuacji, w których możliwy jest stały nadzór i ewentualna szybka pomoc, a stanowisko pracy nie stwarza potencjalnych zagrożeń w przypadku emisji choroby. Pracownik z epilepsją powinien unikać pracy z maszynami i widocznymi elementami obrotowymi oraz pracy na wysokości.

WAŻNE:

Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę