INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

Kod: 314411

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Planowanie produkcji w zakładach przetwórstwa mięsa.
 • Z2 Magazynowanie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych w zakładach przetwórstwa mięsa.
 • Z3 Prowadzenie uboju, rozbioru i wykrawania mięsa.
 • Z4 Sporządzanie półproduktów i przetworów mięsnych.
 • Z5 Magazynowanie mięsa i przetworów mięsnych.
 • Z6 Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie mięsa.
 • Z7 Ocenianie surowców, półproduktów oraz przetworów mięsnych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Organizowanie pracy w zakładach przetwórstwa mięsa obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Planowanie produkcji w zakładach przetwórstwa mięsa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Dokumentację technologiczną i normy obowiązujące w zakładzie przetwórstwa mięsa;
 • Zasady organizowania stanowisk pracy zgodnie z ergonomią, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Zasady stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na poszczególnych stanowiskach w zakładzie przetwórstwa mięsa;
 • Procesy i operacje jednostkowe stosowane w przetwórstwie mięsa;
 • Zastosowanie maszyn i urządzeń zakładu przetwórstwa mięsa;
 • Procedury ustalania harmonogramów produkcji;
 • Zasady obliczania zapotrzebowania na surowce, półprodukty oraz materiały pomocnicze;
 • Zasady zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych zakładu przetwórstwa mięsa.
 • Korzystać z dokumentacji technologicznej i norm przy planowaniu produkcji i sporządzaniu schematów technologicznych 20;
 • Planować pracę zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • Kontrolować przestrzeganie stosowania odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej u pracowników na poszczególnych stanowiskach w zakładzie przetwórstwa mięsa;
 • Planować procesy i operacje jednostkowe do produkcji mięsa i jego przetworów;
 • Planować zastosowanie maszyn i urządzeń do produkcji mięsa i przetworów z mięsa;
 • Ustalać harmonogramy produkcji;
 • Obliczać zapotrzebowanie na surowce, półprodukty oraz materiały pomocnicze;
 • Planować zagospodarowanie produktów ubocznych i odpadów poprodukcyjnych zakładu przetwórstwa mięsa.

Z2

Magazynowanie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych w zakładach przetwórstwa mięsa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w magazynach surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców i półproduktów w trakcie magazynowania;
 • Specyfikacje dotyczące oceny jakości surowców
 • i półproduktów;
 • Zastosowanie i obsługę sprzętu, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynach surowców i półproduktów;
 • Procedury przyjmowania dostaw surowców i półproduktów przetwórstwa mięsnego;
 • Warunki magazynowania surowców i półproduktów przetwórstwa mięsnego;
 • Zasady rozmieszczania surowców i półproduktów przetwórstwa mięsnego w magazynie;
 • Dokumenty magazynowe stosowane w magazynie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych.
 • Nadzorować przestrzeganie zasad systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujących w magazynach surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych;
 • Zapobiegać zagrożeniom jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców i półproduktów w trakcie magazynowania;
 • Oceniać przydatność surowców i półproduktów do produkcji;
 • Stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową do monitorowania warunków magazynowania surowców i półproduktów przetwórstwa mięsnego;
 • Kontrolować zgodność dostawy surowców i półproduktów przetwórstwa mięsnego z dokumentacją dostawczą;
 • Kontrolować warunki w magazynach surowców i półproduktów;
 • Kontrolować prawidłowe rozmieszczanie surowców i półproduktów w magazynie;
 • Wypełniać dokumenty magazynowe.

Kompetencja zawodowa Kz2: Produkowanie mięsa i przetworów z mięsa obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Prowadzenie uboju, rozbioru i wykrawania mięsa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Instrukcje technologiczne obowiązujące w zakładzie przetwórstwa mięsa podczas uboju zwierząt;
 • Metody oszałamiania zwierząt przed ubojem;
 • Zastosowanie maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas uboju zwierząt;
 • Metody uboju zwierząt;
 • Zmiany poubojowe mięsa;
 • Artykuły uboju i ich zastosowanie w przetwórstwie mięsnym oraz innych branżach, np. w farmacji;
 • Rodzaje pieczęci stosowanych przez Inspekcję Weterynaryjną;
 • Rodzaje rozbioru tusz;
 • Elementy zasadnicze tusz zwierząt oraz ich zastosowanie w przetwórstwie mięsa;
 • Zasady klasyfikacji mięsa;
 • Zastosowanie maszyn i urządzeń stosowanych podczas rozbioru tusz;
 • Dokumentację obowiązującą podczas uboju i rozbioru tusz na elementy zasadnicze;
 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie uboju i rozbioru tusz na elementy zasadnicze.
 • Organizować ubój i rozbiór mięsa zgodnie z instrukcjami technologicznymi;
 • Kontrolować prawidłowe metody oszałamiania zwierząt przed ubojem;
 • Nadzorować prawidłowe zastosowanie maszyn i urządzeń podczas uboju;
 • Rozpoznawać pieczęcie weterynaryjne;
 • Rozróżniać elementy zasadnicze rozbioru tusz;
 • Rozróżniać uboczne artykuły uboju;
 • Kontrolować rozbiór tusz na elementy zasadnicze;
 • Rozróżniać klasy mięsa;
 • Kontrolować prawidłowe postępowanie z pozyskaniem i zastosowaniem ubocznych artykułów uboju;
 • Nadzorować prawidłowe zastosowanie maszyn i urządzeń podczas rozbioru tusz;
 • Prowadzić dokumentację podczas uboju i rozbioru tusz na elementy zasadnicze;
 • Nadzorować przestrzeganie zasad systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujących w trakcie uboju i rozbioru tusz na elementy zasadnicze.

Z4

Sporządzanie półproduktów i przetworów mięsnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Receptury przetworów mięsnych obowiązujące w zakładzie;
 • Sposoby wprowadzania nowych receptur przetworów mięsnych;
 • Technologie produkcji przetworów mięsnych;
 • Zasady przygotowania surowców i półproduktów do produkcji;
 • Zastosowanie i obsługę maszyn i urządzeń do produkcji przetworów mięsnych;
 • Zastosowanie maszyn i urządzeń w linii produkcyjnej do produkcji przetworów mięsnych;
 • Obieg i zasady prowadzenia dokumentacji międzyoperacyjnej;
 • Sposób obliczania wydajności produkcji przetworów mięsnych;
 • Rodzaje opakowań stosowanych do pakowania przetworów mięsnych;
 • Zasady znakowania opakowań wyrobów przetwórstwa mięsa;
 • Zasady systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujące w trakcie produkcji wyrobów przetwórstwa mięsa.
 • Stosować receptury przetworów mięsnych do planowania i rozliczania produkcji;
 • Wdrażać nowe receptury przetworów mięsnych;
 • Stosować technologie produkcji do zaplanowanych zadań zawodowych pracowników;
 • Kontrolować prawidłowe przygotowanie surowców i półproduktów;
 • Nadzorować prawidłowe zastosowanie maszyn i urządzeń do produkcji przetworów mięsnych;
 • Obsługiwać linie produkcyjne do produkcji przetworów mięsnych;
 • Prowadzić dokumentację międzyoperacyjną;
 • Obliczać wydajność produkcji przetworów mięsnych;
 • Oceniać prawidłowe zastosowanie opakowań podczas pakowania przetworów mięsnych;
 • Oceniać prawidłowe znakowanie opakowań przetworów mięsnych;
 • Nadzorować przestrzeganie zasad systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności obowiązujących w trakcie produkcji przetworów mięsnych.

Z5

Magazynowanie mięsa i przetworów mięsnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zagrożenia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego przetworów mięsnych w trakcie magazynowania;
 • Zastosowanie i obsługę sprzętu, urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynach przetworów mięsnych;
 • Warunki magazynowania przetworów mięsnych;
 • Zasady rozmieszczania przetworów mięsnych w magazynach;
 • Dokumenty magazynowe stosowane w magazynie przetworów mięsnych.
 • Zapobiegać zagrożeniom jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego przetworów mięsnych w trakcie magazynowania;
 • Stosować sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową do monitorowania warunków magazynowania przetworów mięsnych;
 • Kontrolować warunki przechowywania przetworów mięsnych;
 • Kontrolować prawidłowe rozmieszczanie przetworów mięsnych w magazynie;
 • Prowadzić dokumentację magazynową.

Kompetencja zawodowa Kz3: Kontrolowanie produkcji w zakładzie przetwórstwa mięsa obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie mięsa

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie produkcji przetworów mięsnych;
 • Przebieg procesów produkcji przetworów mięsnych;
 • Analizowanie przebiegu procesów produkcji przetworów mięsnych;
 • Zasady rozliczania zużycia surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych.
 • Kontrolować procedury zarządzania jakością
 • i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności w trakcie produkcji przetworów mięsnych;
 • Monitorować parametry procesów produkcji przetworów mięsnych;
 • Interpretować wyniki monitorowanych parametrów w procesie produkcji przetworów mięsnych;
 • Podejmować działania korygujące w przypadku stwierdzenia niezgodności w procesie produkcji przetworów mięsnych;
 • Obliczać zużycie surowców, półproduktów i materiałów pomocniczych.

Z7

Ocenianie surowców, półproduktów oraz przetworów mięsnych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady pobierania próbek surowców, półproduktów i przetworów mięsnych do badań laboratoryjnych;
 • Zasady wykonywania badań fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych surowców, półproduktów i przetworów mięsnych;
 • Zasady wykonywania badań mikrobiologicznych surowców, półproduktów i przetworów mięsnych.
 • Przestrzegać zasad pobierania próbek surowców, półproduktów i przetworów mięsnych do badań laboratoryjnych;
 • Wykonywać badania laboratoryjne surowców, półproduktów i przetworów mięsnych;
 • Wykonywać badania mikrobiologiczne surowców, półproduktów i przetworów mięsnych.

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za powierzone zadania zawodowe realizowane w zakładzie przetwórstwa mięsnego.
 • Wykonywania pracy samodzielnie oraz podejmowania decyzji związanych z procesem przetwórstwa mięsa.
 • Współdziałania z innymi członkami zespołu podczas wykonywania czynności zawodowych związanych z procesem przetwórstwa mięsa.
 • Dostosowywania się do zmian w środowisku pracy zakładu przetwórstwa mięsa.
 • Dbania o stanowisko pracy, narzędzia, w tym utrzymywania higieny wymaganej od zakładów przetwórstwa mięsa.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i przepisami właściwymi dla branży produkcji żywności.
 • Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych zgodnie z postępem techniczno- -technologicznym w przetwórstwie mięsa.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo mięsne nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę