INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

Kod: 314416

2. Opis zawodu

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe organizuje i nadzoruje kolejne etapy w procesie technologicznym 15 przetwórstwa zbożowego. Może uczestniczyć w pracach począwszy od skupu przez przygotowanie i przetworzenie ziaren zbóż, aż do wytworzenia wyrobów gotowych i ich magazynowania.

Opis pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe jest zawodem o charakterze zarządzająco-produkcyjnym. Pracownik zatrudniony w tym zawodzie odpowiada za przebieg procesów technologicznych, składających się na produkcję w przetwórstwie zbożowym.

Celem jego pracy jest nadzorowanie i wykonywanie prac podczas przygotowywania i przetwarzania produktów pochodzenia zbożowego, takich jak:

 • mąki,
 • kasze,
 • otręby 13,
 • makarony,
 • wyroby ekstrudowane (płatki, chrupki),
 • ekspandowane ziarna 5 zbożowe.

Sposoby wykonywania pracy

Pracownik na stanowisku technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe wykonuje pracę ręcznie i mechanicznie, z zastosowaniem właściwych narzędzi oraz sprzętów i urządzeń. Jego praca polega m.in. na:

 • nadzorowaniu i organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
 • przestrzeganiu wymogów sanitarno-higienicznych oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (Good Higienic Practice – GHP) 2, Dobrej Praktyki Produkcyjnej (Good Manufacturing Practice – GMP) 3 i systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP) 1,
 • wdrażaniu systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • przyjmowaniu i przygotowywaniu ziaren zbóż do przetwórstwa,
 • organizowaniu magazynowania ziaren zbóż i produktów zbożowych,
 • kontrolowaniu przetwarzania zboża zgodnie z procesem technologicznym,
 • opracowywaniu receptur wyrobów zbożowych,
 • przygotowywaniu opakowań do pakowania wyrobów pochodzenia zbożowego.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3 i 3.4. Kompetencje zawodowe.

Warunki pracy

Głównymi miejscami pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe są zakłady przetwórstwa zbożowego: młyny 12, kaszarnie 7, płatkarnie 14, makaroniarnie 10, magazyny zbożowe oraz zakłady produkujące produkty ekstrudowane i ekspandowane. Stanowiska pracy usytuowane są w budynkach, w których zboża są przetwarzane i magazynowane, jak i w punktach przyjęcia surowca usytuowanych na wolnym powietrzu. Większość pracy technika technologii żywności – przetwórstwo zbożowe jest wykonywana w pozycji stojącej, w ciągłym ruchu.

Pracownicy wykonujący zadania zawodowe w ramach zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe mogą pracować w miejscach o wysokim stopniu hałasu i wibracji, wysokich lub niskich temperaturach.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:

 • wialnie 20,
 • separatory 16,
 • tryjery 19,
 • suszarnie 17,
 • łuszczarki 9,
 • kondycjonery 8,
 • śrutowniki 18,
 • mlewniki 11,
 • mieszarki,
 • ekstrudery 6,
 • ekspandery 4,
 • sortowniki
 • przenośniki,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową (np. wagi, termometry),
 • aparaturę laboratoryjną (np. mikroskopy, probówki),
 • urządzenia biurowe.

Organizacja pracy

Charakter pracy technika technologii żywności – przetwórstwo zbożowe zależy od kierunku produkcji i wielkości firmy. W zależności od miejsca pracy, wykonywanych zadań i liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie, może wykonywać pracę indywidualnie lub w zespole. Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe organizuje i nadzoruje procesy technologiczne, jak również samodzielnie obsługuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w przetwórstwie zbożowym. Praca w przedsiębiorstwach przetwórstwa zbożowego odbywa się w systemie zmianowym, może odbywać się również w dni wolne od pracy.

Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka

Podczas wykonywania obowiązków zawodowych technik technologii żywości – przetwórstwo zbożowe może być m.in. narażony na:

 • występowanie pyłów i kurzu,
 • zagrożenia mechaniczne,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • nadmierny hałas,
 • czynniki chemiczne (odczynniki chemiczne, środki konserwujące),
 • czynniki biologiczne (wirusy, grzyby),
 • niskie i wysokie temperatury,
 • przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego (nadmierny wysiłek fizyczny, wymuszona pozycja ciała).

Do występujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe chorób można zaliczyć m.in.:

 • choroby układu oddechowego (w szczególności pylicę),
 • choroby narządu słuchu,
 • choroby układu kostno-stawowego,
 • schorzenia układu naczyniowego i nerwowego.

Wymagania psychofizyczne

Dla pracownika wykonującego zawód technik technologii żywości – przetwórstwo zbożowe ważne są:

w kategorii wymagań fizycznych

 • ogólna wydolność fizyczna,
 • sprawność układu krążenia,
 • sprawność układu kostno-stawowego,
 • sprawność narządu wzroku,
 • sprawność zmysłu dotyku,
 • sprawność narządów równowagi,
 • sprawność zmysłu smaku,
 • sprawność zmysłu węchu;

w kategorii sprawności sensomotorycznych

 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • ostrość wzroku,
 • zręczność rąk,
 • zręczność palców,
 • rozróżnianie barw,
 • powonienie,
 • czucie dotykowe,
 • zmysł równowagi,
 • spostrzegawczość,
 • czucie smakowe;

w kategorii sprawności i zdolności

 • uzdolnienia techniczne i organizacyjne,
 • dobra pamięć,
 • rozumowanie logiczne,
 • łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie,
 • podzielność uwagi,
 • zdolność nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • zdolność skutecznego przekonywania,
 • zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • zdolność koncentracji uwagi;

w kategorii cech osobowościowych

 • dbałość o jakość pracy,
 • dokładność,
 • zamiłowanie do ładu i porządku,
 • odporność emocjonalna,
 • samodzielność,
 • samokontrola,
 • systematyczność,
 • dążenie do osiągania celów,
 • wytrwałość i cierpliwość,
 • asertywność,
 • empatia,
 • obowiązkowość,
 • sumienność i punktualność,
 • gotowość do pracy w szybkim tempie,
 • gotowość do współdziałania.

Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.5. Kompetencje społeczne; 3.6. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu.

Wymagania zdrowotne

Praca w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe pod względem wydatku energetycznego należy do prac średnio ciężkich. Występuje w niej również obciążenie umysłowe, związane np. z kontrolowaniem pracy podległych pracowników, analizowaniem, rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji. W związku z tym od pracownika wymagana jest dobra ogólna kondycja fizyczna, odporność na uciążliwe warunki pracy oraz sprawność narządów ruchu, niezbędnych do ciągłego, regularnego przemieszczania się w zakładzie produkcyjnym. Poszczególne wymagania uzależnione są od pełnionej funkcji i stanowiska pracy.

Ze względu na bezpośredni kontakt z żywnością, pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe powinien mieć aktualne orzeczenie (zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy) do celów sanitarno-epidemiologicznych, stwierdzające zdolność do wykonywania pracy.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe są m.in.:

 • pozytywny wynik badania na nosicielstwo np. pałeczek z grupy Salmonella i Shigella,
 • zakażenie gronkowcem złocistym,
 • celiakia,
 • alergia kontaktowa i wziewna na występujące opary i pyły, środki dezynfekcyjne.

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu ponadto mogą być:

 • dysfunkcje fizyczne ograniczające zdolność przemieszczania się,
 • niska wytrzymałość fizyczna,
 • zaburzenia widzenia barw,
 • ograniczenia sprawności rąk,
 • niesprawność narządu słuchu lub wzroku, których nie można skorygować aparatem słuchowym lub szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi.

Do najczęściej występujących w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe chorób można m.in. zaliczyć:

 • choroby układu nerwowego lub krążenia wynikające ze stresu i przemęczenia (zawały, udary),
 • choroby o podłożu psychicznym (nerwice, depresje),
 • choroby zwyrodnienia kręgosłupa,
 • żylaki,
 • przeciążenie mięśni i stawów.

WAŻNE:

O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2018 r.) do podjęcia pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe preferowane jest wykształcenie średnie na poziomie technikum lub branżowej szkoły II stopnia w zawodach z obszaru z obszaru spożywczego i technologii żywności.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Podjęcie pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe ułatwiają:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik technologii żywności,
 • świadectwa potwierdzające kwalifikacje: TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń oraz TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, w zawodzie szkolnym (pokrewnym) technik technologii żywności.

Dodatkowymi atutami przy zatrudnieniu na stanowiskach pracy w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe są m.in.:

 • suplementy Europass (w języku polskim i angielskim), wydawane na prośbę zainteresowanego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie w zakresie technologii produkcji żywności,
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach w zakresie technologii produkcji żywności i przetwórstwa zbożowego.

Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu.

Możliwości rozwoju zawodowego i awansu

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe, w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego, może:

 • pracować na stanowiskach produkcyjnych lub jako pomocnik w przetwórstwie zbożowym, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko,
 • nadzorować i organizować przebieg procesów technologicznych związanych z produkcją wyrobów spożywczych pochodzenia zbożowego,
 • pełnić obowiązki technologa zajmującego się opracowywaniem i wdrażaniem nowych receptur,
 • wykonywać badania laboratoryjne mające na celu ocenę jakości surowców i półproduktów pochodzenia zbożowego,
 • organizować i kontrolować pracę podwładnych, pełnić obowiązki kierownika niższego szczebla (mistrz, brygadzista) i następnie średniego szczebla (kierownik zmiany, wydziału, linii), który nadzoruje oraz kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy.

Po zdaniu matury może kontynuować naukę na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunku bezpieczeństwo i produkcja żywności) i uzyskać wykształcenie wyższe, będące przepustką do awansu na stanowisko głównego technologa, biotechnologa, kierownika produkcji, specjalisty do spraw kontroli jakości lub inne wyższe stanowisko kierownicze.

Ponadto może otworzyć własne przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem zbożowym. Może również rozszerzać kompetencje, podejmując kształcenie/szkolenie w zawodach pokrewnych.

Możliwości potwierdzania kompetencji

Obecnie (2018 r.) w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe nie ma możliwości potwierdzania kompetencji zawodowych w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Okręgowe Komisje Egzaminacyjne oferują możliwość potwierdzania kompetencji zawodowych przydatnych w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe, wchodzących w skład zawodu szkolnego (pokrewnego) technik technologii żywności, w zakresie kwalifikacji:

 • TG.02 Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,
 • TG.17 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych.

Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

Osoba zatrudniona w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe w zawodach pokrewnych:

Nazwa zawodu pokrewnego

zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności

Kod zawodu

Inżynier technologii żywności

214503

Laborant nasiennictwa

314201

Kontroler jakości produktów spożywczych

314401

Technik technologii żywnościS

314403

Technik technologii żywności – produkcja koncentratów spożywczych

314406

Technik technologii żywności – piekarsko-ciastkarska

314407

Technik technologii żywności – przetwórstwo fermentacyjne

314409

Technik technologii żywności – przetwórstwo surowców olejarskich

314415

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczegoS

816003

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę