INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstają w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

Kod: 314416

3. Zadania zawodowe i wymagane kompetencje

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe wykonuje różnorodne zadania, do których należą w szczególności:

 • Z1 Przyjmowanie i magazynowanie ziaren zbóż.
 • Z2 Suszenie i czyszczenie ziaren zbóż.
 • Z3 Produkowanie mąki i kasz.
 • Z4 Produkowanie makaronów.
 • Z5 Produkowanie wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych.
 • Z6 Kontrolowanie jakości półproduktów i produktów zbożowych.
 • Z7 Nadzorowanie pakowania i przechowywania półproduktów i produktów zbożowych.

Kompetencja zawodowa Kz1: Przygotowywanie ziaren zbóż do przetwarzania obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z1

Przyjmowanie i magazynowanie ziaren zbóż

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska podczas przyjmowania ziarna zbóż do przetwórstwa;
 • Zasady składowania zbóż;
 • Zasady przechowalnictwa zbóż;
 • Metody badania jakości zbóż;
 • Choroby i szkodniki ziaren zbóż;
 • Urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe wykorzystywane podczas skupu i przechowywania zbóż;
 • Normy jakościowe zbóż;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji magazynowej.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska podczas przyjmowania ziarna zbóż do przetwórstwa;
 • Organizować składowanie zbóż;
 • Nadzorować przechowywanie zbóż:
 • Stosować metody badania jakości zbóż;
 • Rozpoznawać choroby i szkodniki ziaren zbóż;
 • Obsługiwać urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe wykorzystywane podczas skupu i przechowywania zbóż;
 • Przestrzegać normy jakościowe podczas przechowywania zbóż;
 • Prowadzić dokumentację magazynową.

Z2

Suszenie i czyszczenie ziaren zbóż

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska podczas suszenia i czyszczenia zbóż;
 • Metody suszenia i czyszczenia zbóż;
 • Urządzenia do suszenia i czyszczenia zbóż;
 • Zasady oceny jakościowej czyszczonych i suszonych zbóż.
 • Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska podczas suszenia i czyszczenia zbóż;
 • Dobierać metody suszenia i czyszczenia zbóż w zależności od planowanego kierunku przerobu;
 • Nadzorować procesy suszenie i czyszczenia zbóż;
 • Dobierać i obsługiwać urządzenia stosowane podczas suszenia i czyszczenia zbóż;
 • Prowadzić bieżącą kontrolę jakości suszonych i czyszczonych zbóż;
 • Interpretować wyniki oceny jakościowej czyszczonych i suszonych zbóż.

Kompetencja zawodowa Kz2: Wytwarzanie półproduktów i produktów z nasion zbóż obejmuje zestaw zadań zawodowych Z3, Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z3

Produkowanie mąki i kasz

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące podczas produkcji mąki i kasz;
 • Metody kondycjonowania i przemiału ziarna;
 • Cel i sposoby sporządzania mieszanek mąk;
 • Metody obłuskiwania ziarna;
 • Maszyny i urządzenia stosowane w technologii produkcji mąki i kasz;
 • Sposoby zagospodarowania odpadów powstałych w produkcji mąki i kasz;
 • Dokumentację produkcji mąki i kasz.
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące podczas produkcji mąki i kasz;
 • Dobierać metody kondycjonowania i przemiału ziarna;
 • Nadzorować przebieg produkcji mąki;
 • Ustalać proporcje do sporządzania mieszanek mąk;
 • Nadzorować sporządzanie mieszanek mąk;
 • Dobierać metody obłuskiwania ziarna;
 • Nadzorować przebieg produkcji kasz;
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji mąki i kasz;
 • Planować sposób zagospodarowania odpadów powstałych w produkcji mąki i kasz;
 • Prowadzić dokumentację produkcji mąki i kasz.

Z4

Produkowanie makaronów

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące podczas produkcji makaronów;
 • Zasady sporządzania ciasta makaronowego;
 • Techniki formowania makaronów;
 • Zasady suszenia uformowanego makaronu;
 • Maszyny i urządzenia stosowane w technologii produkcji makaronów;
 • Dokumentację produkcji makaronów.
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące podczas produkcji makaronów;
 • Ustalać proporcje składników do ciast makaronowych;
 • Nadzorować prace podczas sporządzania ciasta makaronowego;
 • Dobierać urządzenia formujące makarony;
 • Ustalać parametry procesu suszenia ciasta makaronowego;
 • Nadzorować przebieg produkcji makaronu;
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji makaronów;
 • Prowadzić dokumentację produkcji makaronów.

Z5

Produkowanie wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące podczas produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych;
 • Zasady produkcji wyrobów ekspandowanych;
 • Parametry procesu ekspandowania ziaren zbóż;
 • Etapy produkcji wyrobów ekstrudowanych;
 • Czynności technologiczne uzupełniające proces produkcji wyrobów ekstrudowanych;
 • Urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych;
 • Maszyny i urządzenia stosowane w technologii produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych;
 • Dokumentację produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych.
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności obowiązujące podczas produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych;
 • Dobierać nasiona zbóż do produkcji wyrobów ekspandowanych;
 • Ustalać parametry w procesie ekspandowania ziaren zbóż;
 • Przygotowywać mieszanki składników do produkcji wyrobów ekstrudowanych;
 • Dobierać czynności technologiczne uzupełniające proces produkcji wyrobów ekstrudowanych;
 • Nadzorować przebieg produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych;
 • Obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych;
 • Prowadzić dokumentację produkcji wyrobów ekspandowanych i ekstrudowanych.

Kompetencja zawodowa Kz3: Ocenianie i magazynowanie wyrobów zbożowych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.

Z6

Kontrolowanie jakości półproduktów i produktów zbożowych.

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przetwórstwie zbożowym;
 • Urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w przetwórstwie zbożowym;
 • Sprzęt wykorzystywany w laboratoriach zakładowych;
 • Normy jakościowe półproduktów i produktów wytwarzanych z nasion zbóż;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji w procesie kontroli jakości półproduktów i produktów zbożowych.
 • Stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przetwórstwie zbożowym;
 • Nadzorować przestrzeganie procedur określonych w systemach zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przetwórstwie zbożowym obowiązujące w firmie;
 • Obsługiwać urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe wykorzystywane w przetwórstwie zbożowym;
 • Oceniać laboratoryjnie jakość półproduktów i produktów zbożowych;
 • Stosować normy jakościowe półproduktów i produktów wytwarzanych z nasion zbóż;
 • Prowadzić dokumentację kontroli jakości półproduktów i produktów zbożowych.

Z7

Nadzorowanie pakowania i przechowywania półproduktów i produktów zbożowych

WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

 • Rodzaje opakowań półproduktów i produktów zbożowych;
 • Zasady etykietowania półproduktów i produktów zbożowych;
 • Zasady przechowywania półproduktów i produktów zbożowych;
 • Urządzenia wykorzystywane do pakowania i ważenia wyrobów zbożowych.
 • Dobrać opakowania dla półproduktów i produktów zbożowych;
 • Nadzorować proces pakowania i etykietowania półproduktów i produktów zbożowych;
 • Organizować proces przechowywania półproduktów i produktów zbożowych;
 • Monitorować jakość półproduktów i produktów zbożowych podczas przechowywania;
 • Obsługiwać urządzenia wykorzystywane do pakowania i ważenia wyrobów zbożowych.

Pracownik w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe powinien posiadać kompetencje społeczne niezbędne do prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.

W szczególności pracownik jest gotów do:

 • Ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie przydzielonych zadań zawodowych związanych z przetwórstwem zbożowym.
 • Wykonywania samodzielnie pracy i podejmowania decyzji właściwych dla zajmowanych stanowisk pracy w przetwórstwie zbożowym.
 • Oceniania pracy własnej oraz zespołu, z którym współpracuje.
 • Kierowania się zasadami zgodnymi z etyką zawodową i obowiązującymi przepisami w branży przetwórstwa zbożowego.
 • Oceniania zagrożenia zdrowia oraz życia i podejmowania działań adekwatnych do stopnia zagrożenia podczas wykonywania zadań zawodowych związanych z przetwórstwem zbożowym.
 • Postępowania zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska w zakresie podejmowanych zadań zawodowych związanych z przetwórstwem zbożowym.
 • Doskonalenia kompetencji zawodowych w sposób ustawiczny oraz śledzenia nowych rozwiązań technologicznych w zakresie przetwórstwa zbożowego.

Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe.

5 4 3 2 1 0 Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu Umiejętności matematyczne Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania Sprawność motoryczna Planowanie i organizowanie pracy Wywieranie wpływu/przywództwo Komunikacja ustna Współpraca w zespole Rozwiązywanie problemów

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe

Uwaga:

Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie technik technologii żywności – przetwórstwo zbożowe nawiązują do opisów poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę