Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Główny księgowy
Kod: 121101
Synteza:
Główny księgowy planuje, koordynuje i nadzoruje prowadzenie rachunkowości organizacji.
Główny księgowy nadzoruje całość zagadnień finansowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, w jednostkach sektora finansów publicznych, w bankach, w jednostkach nieprowadzących działalności gospodarczej, w jednostkach zajmujących się ubezpieczeniami. Organizuje, koordynuje i kontroluje prace komórek finansowo-księgowych. Odpowiada za zgodność dokumentacji księgowej, procedur księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych i raportów o sytuacji finansowej z ustawą o rachunkowości, przepisami podatkowymi. Sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz inne sprawozdania zewnętrzne i wewnętrzne. Zarządza zobowiązaniami i należnościami w jednostce. Dokonuje oceny sytuacji finansowej. Współpracuje z kierownictwem, wykonując czynności wspomagające zarządzanie jednostką. Współpracuje z organami podatkowymi, instytucjami finansowymi i innymi interesariuszami.
Zadania zawodowe:
 • organizowanie własnego stanowiska pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska;
 • prowadzenie rachunkowości organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • organizowanie i kontrolowanie rachunkowości;
 • ocenianie sytuacji finansowej;
 • opracowywanie strategii i procedur pozyskiwania środków finansowych dla działalności jednostki;
 • koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z obsługą finansowo-księgową;
 • kontrolowanie wydatków i zapewnianie efektywnego wykorzystywania zasobów finansowych;
 • kontrolowanie i weryfikowanie prawidłowej kwalifikacji operacji gospodarczych;
 • nadzorowanie prawidłowości rozliczeń z budżetem i ZUS;
 • nadzorowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności;
 • sporządzanie i analizowanie sprawozdań finansowych oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie raportów na potrzeby organizacji i instytucji zewnętrznych (m.in. US, ZUS, GUS, banki);
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych i ich archiwizowania.
Do pracy w zawodzie głównego księgowego wymagane jest wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku finanse, rachunkowość lub wyższe zawodowe pierwszego stopnia, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia w zakresie administracji i zarządzania, a także branżowe uprawnienia i licencje. Wymagana jest bardzo dobra znajomość polskich przepisów, m.in. Ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego. Główny księgowy powinien biegle posługiwać się zintegrowanymi pakietami oprogramowania księgowo-finansowego. Od ubiegającego się o stanowisko głównego księgowego pracodawcy najczęściej wymagają co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy w finansach i księgowości, w tym dwu-, trzyletniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym. Ze względu na charakter i złożoność pracy, dodatkowym atutem są polskie lub międzynarodowe kwalifikacje zawodowe z dziedziny finansów oraz posiadanie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę