Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Gleboznawca
Kod: 213202
Synteza: Prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne, mające na celu poznanie genezy, właściwości i przydatności rolniczej gleb oraz organizuje i nadzoruje wszelkie prace związane z ochroną ilości i jakości gleb oraz ich racjonalnym zagospodarowaniem na potrzeby gospodarki narodowej.
Zadania zawodowe: - prowadzenie, badań mających na celu wyjaśnienie genezy gleb oraz wpływu poszczególnych czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy glebotwórcze;
- klasyfikacja przyrodnicza gleb obejmująca określanie typu, podtypu, rodzaju, gatunku i odmiany;
- badanie składu chemicznego gleb niezanieczyszczonych oraz gleb zdegradowanych chemicznie, wraz z określaniem stopnia ich degradacji;
- badanie właściwości fizycznych, wodnych, fizykochemicznych, chemicznych i sorpcyjnych gleb, wraz z określaniem zmian wywołanych gospodarczą działalnością człowieka;
- badanie potrzeb nawożenia i wapnowania gleb, obejmujące określanie ich kwasowości oraz zawartości przyswajalnych przez rośliny form fosforu, potasu i magnezu, a w niektórych przypadkach mikroelementów;
- określanie przydatności rolniczej gleb, na konkretnym badanym obszarze, poprzez ustalanie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej;
- wykonywanie map klasyfikacyjnych, glebowo-rolniczych i innych tematycznych map glebowych w różnych skalach;
- opracowywanie projektów ochrony gleb oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych;
- opracowywanie projektów racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych na obszarach wiejskich na potrzeby gospodarki narodowej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - branie udziału w zespołach opracowujących plany zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza obszarów wiejskich;
- kierowanie zespołem opracowującym programy ochrony i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;
- prowadzenie doradztwa i działalności dydaktycznej na różnych poziomach.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę