Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
Kod: 228211
Synteza: Zajmuje się zawodowo ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości, a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; odpowiada za kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych i zarządzania.
Zadania zawodowe:
 • sporządzanie analiz oraz interpretacji danych statystycznych i wyników badań epidemiologicznych i społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych dla ustalenia struktury i wielkości potrzeb zdrowotnych populacji;
 • identyfikowanie problemów zdrowotnych konkretnej zbiorowości o podłożu epidemiologicznym oraz analizowanie i dokonywanie oceny przydatności wyników badań epidemiologicznych w praktyce;
 • identyfikowanie wpływu procesów ludnościowych oraz struktur demograficznych na kształtowanie się potrzeb zdrowotnych ludności;
 • gromadzenie i wykorzystywanie danych o kosztach opieki zdrowotnej oraz programów promocji zdrowia w procesie prawidłowej realizacji zadań zawodowych;
 • planowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz prowadzenie ewaluacji programów zdrowotnych i promocji zdrowia w środowisku lokalnym oraz w miejscu pracy;
 • organizowanie udzielania świadczeń w dziedzinie chorób zakaźnych, chorób niezakaźnych o dużym wymiarze społecznym, rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej: w zakresie opieki długoterminowej oraz świadczeń powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaopatrzenia w leki;
 • redagowanie wystąpień publicznych, prezentacji i raportów a także przygotowywanie artykułów do literatury fachowej i prasy dotyczących zdrowia publicznego;
 • współdziałanie z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, Państwową Inspekcją Sanitarną, instytucją nadzoru farmaceutycznego w procesie sprawowania nadzoru sanitarnego, a w szczególności przy działaniach dotyczących ochrony przed zagrożeniami środowiskowymi;
 • kształtowanie polityki zdrowia środowiskowego przy udziale przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organizacji pozarządowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie zespołami oraz koordynowanie działań różnych instytucji odpowiedzialnych za ochronę i promocję zdrowia z uwzględnieniem roli administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji nadzoru sanitarnego i nadzoru farmaceutycznego;
 • pozyskiwanie różnych sił społecznych do realizacji zadań polityki zdrowotnej na szczeblu lokalnym / krajowym;
 • projektowanie i wzbogacanie programów ochrony i promocji zdrowia w środowisku lokalnym / krajowym z wykorzystaniem wiedzy o celach i zadaniach zdrowia publicznego w krajach Unii Europejskiej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę