Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Filozof
Kod: 263301
Synteza: Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.
Zadania zawodowe: - analizowanie poglądów poszczególnych szkół filozoficznych, stanowisk i zawartych w nich tendencji myślowych;
- omawianie w sposób analityczno-syntetyczny koncepcji różnych kierunków filozoficznych oraz systemów znaczących filozofów;
- odkrywanie i precyzowanie nowych punktów widzenia oraz uświadamianie założeń i konsekwencji wynikających z badanych poglądów filozoficznych;
- badanie i analizowanie różnych koncepcji historiozoficznych, których przedmiotem są dzieje, ich prawidłowości i ich kierunek rozwoju oraz istota i sens (cel), granice poznania historycznego (filozofia historii);
- podejmowanie filozoficznych prób tworzenia syntetycznego poglądu na świat i miejsce w nim człowieka;
- tworzenie syntez przez umiejętne łączenie doświadczenia potocznego z wynikami nauk szczegółowych (przyrodniczych, humanistycznych i społecznych);
- konceptualizacja podstaw całości naszego myślenia o świecie i człowieku;
- tworzenie pojęć i nowych znaczeń pojęć;
- precyzowanie pewnych pojęć na podstawie doświadczenia i formułowanie ich za pomocą ogólnej hipotezy czy koncepcji;
- zajmowanie własnego stanowiska w postaci interpretacji i ocen danych oraz tworzenie własnych hipotez, koncepcji czy też teorii;
- aktualizowanie problematyki naukowo-badawczej, konfrontowanie i wartościowanie;
- rozwijanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i praktyką społeczną.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
- zajmowanie się filozofią nauki;uprawianie publicystyki naukowej i popularnonaukowej;
- opracowywanie ekspertyz naukowych z dziedziny szeroko ujętej filozofii na potrzeby oświaty.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę