Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Teolog
Kod: 263306
Synteza: Zajmuje się systematycznym studium wiedzy teologicznej w wymiarze historycznym, dogmatycznym i praktycznym z następujących dziedzin teologii: dogmatyka, biblistyka, teologia moralna, teologia fundamentalna, teologia pastoralna, teologia ekumeniczna, teologia duchowości, liturgika, katechetyka, misjologia i inne; podejmuje się przybliżania treści w aspekcie zbawczym oraz krytycznej refleksji nad tymi treściami, dostarcza w ogólnym znaczeniu wiedzy teoretycznej, biblijnej i historycznej oraz praktycznej; bada i analizuje rozwój wyżej wymienionych doktryn.
Zadania zawodowe:
 • badanie i analizowanie zagadnień szczegółowych określonej dziedziny teologicznej;
 • wyjaśnianie zagadnień związanych ze światem duchowym i jego Stwórcą, rozumieniem wzajemnych relacji Bóg i człowiek oraz pojęć i problemów z tym związanych;
 • badanie Biblii oraz tradycji teologicznej i tematów z tym związanych;
 • badanie źródeł wiary, ustalanie i wartościowanie prawd wiary i moralności, zbieranie w sposób systematyczny faktów dotyczących historycznego rozwoju Kościoła;
 • analizowanie teorii i poglądów teologów oraz stanowisk poszczególnych przedstawicieli dyscyplin teologicznych i zawartych w nich tendencji;
 • omawianie w sposób analityczno-syntetyczny koncepcji różnych kierunków teologii oraz teorii znaczących jej przedstawicieli;
 • odkrywanie i precyzowanie nowych punktów widzenia oraz uświadamianie założeń i konsekwencji wynikających z badanych poglądów;
 • podejmowanie prób tworzenia syntetycznego poglądu na świat i miejsce człowieka w świecie z punktu widzenia teologii, wykorzystując wyniki nauk szczegółowych filozofii, psychologii, socjologii, archeologii i historii biblijnej;
 • precyzowanie pojęć i formułowanie ich za pomocą ogólnych hipotez czy koncepcji filozoficznych;
 • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i praktyką społeczną.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej;
 • uprawianie publicystyki naukowej i popularnonaukowej;
 • opracowywanie ekspertyz naukowych, różnego rodzaju publikacji naukowych, badawczych, przeglądowych, monografii, referatów i materiałów informacyjnych z zakresu zagadnień teologicznych;
 • uczestniczenie w działalności różnych organizacji o charakterze religijnym i świeckim.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę