Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Tłumacz języka migowego
Kod: 264310
Synteza: Ułatwia funkcjonowanie w otoczeniu ludzi słyszących człowiekowi niesłyszącemu, w przypadkach gdy niesłyszący nie opanował umiejętności porozumienia się za pomocą mowy i nie odbiera informacji słownych poprzez odczytywanie mowy z ust lub też w sytuacjach uniemożliwiających odbiór informacji słownych, np. na zajęciach grupowych, w czasie spektakli teatralnych, filmowych lub telewizyjnych; pomaga niesłyszącemu w czasie wizyt u lekarza, przesłuchań w organach ścigania lub sprawiedliwości, podczas narad i odpraw w zakładach pracy, na zajęciach szkoleniowych, kulturalnych itp.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z poziomem znajomości i systemem języka migowego używanego przez daną osobę niesłyszącą;
- wstępna komunikacja (rozmowa) migowa w celu poznania znaków migowych używanych indywidualnie przez osobę niesłyszącą;
- zapoznawanie się z poziomem percepcji osoby niesłyszącej w celu dostosowania języka migowego do tego poziomu;
- poinformowanie osoby słyszącej o poziomie percepcji migowej osoby niesłyszącej i o konieczności dostosowania wypowiedzi do tego poziomu, a także o przewidywanych trudnościach i ograniczonych możliwościach w porozumieniu się;
- tłumaczenie w „obie strony”, a więc używanie języka migowego oraz mówionego w poprawnej formie językowej obu przekazów.
- zapoznawanie się z treścią tłumaczonego tekstu, zwłaszcza w zakresie specjalistycznego słownictwa czy zagadnień fachowych;
- przygotowywanie słownictwa migowego odpowiadającego pojęciowo (bliskoznacznego) nazewnictwu specjalistycznemu;
- uzupełnianie wiedzy z tematyki, która ma być przedmiotem tłumaczenia;
- słuchowa lub wzrokowa percepcja wypowiedzi słyszanych lub widzianych (wypowiedź migowa);
- zapamiętywanie treści wypowiedzi i tłumaczenie jej na język migowy lub mówiony.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę