Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik hydrolog
Kod: 311107
Synteza: Prowadzi w zespołach badawczych terenowe pomiary i obserwacje hydrologiczne w zakresie swoich uprawnień; wykonuje opracowania uzupełniające, służące potrzebom naukowym lub informacyjnym oraz mające praktyczne zastosowanie w pracach projektowych; używa w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zadania zawodowe: - prowadzenie obserwacji i pomiarów opadów, ruchu wody i mas powietrza, parowania, retencji wód podziemnych i powierzchniowych oraz niwelacji zwierciadła wody;
-dokonywanie pomiarów prędkości przepływu wody za pomocą dostępnych przyrządów oraz pomiarów rumowiska unoszonego i wleczonego;
-zbieranie danych hydrologicznych z automatycznych systemów pomiarowych;
-instalowanie hydrologicznych urządzeń pomiarowych;
-wykonywanie podstawowych prac konserwacyjnych oraz drobnych napraw urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;prowadzenie obserwacji i pomiarów zjawisk lodowych;
-dokonywanie pomiarów hydrometrycznych wód powierzchniowych (płynących), ich stanów i częstotliwości, sum czasów trwania, opracowywanie krzywych związku wodowskazów oraz krzywych konsumpcyjnych, obrazujących natężenie przepływu wody w danym przekroju cieku;
-opracowywanie w zespole specjalistów założeń i danych hydrologicznych na potrzeby projektowania budowli hydrotechnicznych;
-zbieranie i przygotowywanie materiałów do zestawiania map hydrologicznych;
-zbieranie materiałów i wykonywanie opracowań do celów statystycznych;
-opracowywanie wyników obserwacji i pomiarów;
-obsługiwanie mikrokomputerów, w tym wprowadzanie danych na nośniki informacji oraz prowadzenie obliczeń z wykorzystaniem posiadanych programów;
-wykonywanie rysunków technicznych;
-zbieranie materiałów opracowywanych przez innych specjalistów, mogących mieć zastosowanie w pracach hydrologicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników sfery wykonawstwa hydrologicznego;
-uczestniczenie w pracach badawczych, wykonywanie prac pomocniczych i uzupełniających;
-wykonywanie pod nadzorem inżyniera hydrologa, budownictwa wodnego lub gospodarki wodnej elementów ekspertyz w zakresie hydrologii, budownictwa wodnego i gospodarki wodnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę