Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik budownictwa wodnego
Kod: 311205
Synteza: Organizuje i wykonuje prace przygotowawcze do prowadzenia robót budowlanych obiektów hydrologicznych, prowadzi w ramach posiadanych uprawnień budowę obiektów budownictwa wodnego lub sprawuje nad nimi nadzór techniczny, projektuje regulację i eksploatację rzek oraz potoków górskich, reguluje poziomy wody w ciekach, chroni przed powodziami, chroni koryta rzeczne i skarpy przed erozją, doradza w budowie i w eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz opracowuje materiały dla potrzeb statystycznych.
Zadania zawodowe: - określanie podstawowych właściwości technologicznych materiałów stosowanych w budownictwie wodnym;
- organizowanie i prowadzenie prac przygotowawczych związanych z przyszłą budową obiektów hydrotechnicznych;
- budowanie tras żeglug i komunikacji wodnej;
- organizowanie brygad roboczych, pracy sprzętu oraz nadzorowanie robót ziemnych, betoniarskich i zbrojarskich na realizowanym odcinku prowadzonych robót;
- nadzorowanie mechanicznych robót montażowych urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu hydrotechnicznego;
- prowadzenie robót regulacyjnych cieków wodnych;
- wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót oraz sporządzanie kosztorysów i dokumentacji kolaudacyjnej;
- opracowywanie dokumentacji inwantaryzacyjnej obiektów budownictwa wodnego;
- opracowywanie projektów hydrotechnicznych w ramach posiadanych uprawnień;
- projektowanie odwadniania wykopów na czas prowadzenia prac budowlanych;
- uczestniczenie w komisjach odbioru obiektów hydrotechnicznych;
- zakładanie stałych urządzeń pomiarowo-kontrolnych przeznaczonych do pomiarów hydrologicznych;
- uczestniczenie w zespołach badawczych lub projektowych przy opracowywaniu dokumentacji pomocniczej i uzupełniającej;
- prowadzenie prac eksploatacyjnych obiektów hydrotechnicznych;
- lokalizowanie wadliwie działających elementów lub części budowli wodnych oraz określanie zakresu potrzebnych prac i materiałów;
- obsługiwanie obiektów i urządzeń kontrolno-pomiarowych stanowiących wyposażenie obiektów hydrotechnicznych bądź obiekty samodzielne;
- posługiwanie się technika komputerową w celach projektowych i kosztorysowych;
- uczestniczenie w pracach zespołów ustanawiających standardy kontroli technicznej obiektów budownictwa wodnego.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników w sferze wykonawstwa i budownictwa wodnego;
- projektowanie lub budowa obiektów po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji;
- obsługa aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych w sferze eksploatacji obiektów hydrotechnicznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę