Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik inżynierii środowiska i melioracji
Kod: 311208
Synteza: Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjne dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi; określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną.
Zadania zawodowe: - wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów;
- planowanie oraz wykonywanie zabiegów agromelioracyjnych na małych obszarach;
- sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów melioracyjnych;
- nadzorowanie bądź wykonywanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- wykonywanie niewielkich obiektów przeciwpowodziowych oraz regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych;
- prawidłowe eksploatowanie systemów wodno-melioracyjnych na małych obszarach;
- wykonywanie i konserwacja dróg rolniczych;
- prowadzenie robót inżynieryjno-budowlanych;
- określanie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposobów ich ograniczania;
- posługiwanie się techniką komputerową;
- wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę