Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik urządzeń sanitarnych
Kod: 311209
Synteza: Projektuje i nadzoruje wykonanie sieci instalacji wyposażenia sanitarnego domów mieszkalnych, budynków biurowych lub zakładów przemysłowych; w dziedzinie ochrony środowiska zajmuje się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, oczyszczania miast i wsi oraz unieszkodliwiania odpadów; nadzoruje utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.
Zadania zawodowe: - posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz wykonywanie szkiców i rysunków instalacji i sieci sanitarnych, grzewczych i gazowych;
- projektowanie wyposażenia sanitarnego budynków, odcinków sieci cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - w ramach posiadanych uprawnień;
- prowadzenie budowy lub nadzoru technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych, stanowiących wyposażenie budynku - w ramach posiadanych uprawnień;
- lokalizowanie i usuwanie wadliwie działającego wyposażenia sanitarnego budynków;
- nadzorowanie eksploatacji sieci wodociągowych w ramach przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych lub spółek fachowych;
- organizowanie brygad wykonawczych oraz prowadzenie budowy sieci gazowych w ramach posiadanych uprawnień;
- dobieranie materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach oraz sieci komunalnych w terenie;
- przeprowadzanie kontroli jakości wykonania robót instalacyjnych i sieciowych oraz zgodności z dokumentacją techniczną i postanowieniami prawa budowlanego;
- wytyczanie i utrwalanie w terenie przebiegu trasy gazociągu oraz ustalanie, zgodnie z dokumentacją techniczną, lokalizacji urządzeń;
- przeprowadzanie próby szczelności i ciśnienia wykonanych instalacji budowlanych i sieci komunalnych;
- kierowanie pracą brygady roboczej oraz organizowanie przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych i remontowych, z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej;
- sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych i sieciowych, kosztorysów i ofert przetargowych;
- stosowanie w działalności zawodowej podstawowych aktów prawnych, norm technicznych z zakresu prawa budowlanego;
- udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach na budowie;
- organizowanie stanowisk pracy i dobieranie materiałów, sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie nadzoru technicznego w administracji państwowej w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji instalacji sanitarnych;
- prowadzenie prac badawczych, uzupełniających, pomiarowych i pomocniczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę