Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik przetwórstwa tworzyw sztucznych
Kod: 311602
Synteza: Kieruje wydzielonymi procesami lub ciągami technologicznymi przetwarzania tłoczyw w celu otrzymania wyrobów handlowych z tworzyw sztucznych, a także uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.
Zadania zawodowe: - kierowanie zespołami operatorów lub konfekcjonerów, prowadzącymi procesy przetwarzania tłoczyw w wyroby z tworzyw sztucznych;
- nadzorowanie: zgodności z instrukcją technologiczną przebiegu procesów produkcyjnych, utrzymywania w ruchu maszyn i urządzeń przy zachowaniu właściwej pod względem jakościowym i ilościowym produkcji, przestrzegania bezpieczeństwa pracy, zużycia surowców i czynników energetycznych zgodnie z normami technicznymi, wydajności pracy, prowadzenia dokumentacji produkcji itp.;
- organizowanie i nadzorowanie: zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne, przekazywania półproduktów i produktów do magazynu lub dalszej produkcji, kontroli międzyoperacyjnej, usuwania awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, konserwacji i remontów bieżących aparatury;
- kontrolowanie parametrów procesowych i określanie sposobów usuwania ich odchyleń od podanych w instrukcji, kontrolowanie zgodności jakości surowców i produktów z normami technicznymi;
- zgłaszanie poważniejszych awarii aparatury i zakłóceń w procesie technologicznym kierownikowi i technologowi wydziału oraz dyspozytorowi ruchu;
- prowadzenie szkolenia podległych operatorów lub konfekcjonerów;
- współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowanych procesów lub ciągów technologicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołami operatorów do zdobienia i cechowania powierzchni wyrobów z tworzyw sztucznych, do klejenia i spawania wyrobów z tworzyw sztucznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę