Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii chemicznej
Kod: 311603
Synteza: Uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.
Zadania zawodowe: - odczytywanie i wykonywanie rysunków technicznych oraz schematów technologicznych;
- stosowanie podstawowych zasad technologicznych wytwarzania produktów przemysłu chemicznego;
- wykonywanie obliczeń chemicznych oraz bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych;
- pobieranie próbek substancji stałych, ciekłych i gazowych;
- wykonywanie pomiarów parametrów procesów chemicznych i nadzorowanie zgodności przebiegu procesów z instrukcją technologiczną; ocenianie jakości surowców i produktów;
- utrzymywanie w ruchu instalacji, przy zachowaniu produkcji właściwej pod względem jakościowym i ilościowym;- organizowanie i nadzorowanie zaopatrzenia w surowce i materiały oraz czynniki energetyczne;
- przekazywanie produktów do magazynu, do dalszej produkcji lub kontroli międzyoperacyjnej;
- prowadzenie bilansu zużycia surowców i czynników energetycznych, czasu pracy oraz opracowywanie normatywów ich wykorzystania;
- posługiwanie się instrukcjami i normami technicznymi, gwarantującymi bezpieczny przebieg procesów chemicznych oraz prowadzenie dokumentacji produkcji;
- usuwanie awarii urządzeń i zakłóceń w procesie technologicznym, przeprowadzanie konserwacji i remontów bieżących aparatury chemicznej;
- ocenianie i przewidywanie zagrożeń związanych z korozją aparatury chemicznej;
- współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania ciągów technologicznych;
- organizowanie stanowiska pracy i nadzorowanie przebiegu procesów chemicznych zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie zespołami pracowników prowadzącymi procesy technologiczne.współuczestniczenie w pracach naukowo-badawczych, aplikacyjnych i wdrożeniowych w zakresie przetwórstwa spożywczego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę