Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik poligraf
Kod: 311918
Synteza: Opracowuje procesy technologiczne w produkcji poligraficznej, organizuje pracę przy wykonywaniu opraw książek i broszur, kontroluje pracę maszyn poligraficznych, wykorzystując podstawowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, elektrotechniczne i automatyki przemysłowej, maszyny drukujące różnych konstrukcji i ich osprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze, dokumentacje i instrukcje, normy jakości materiałów i odbitek drukarskich; wykonuje skład tekstu, reprodukcje oraz druk nakładu; przedstawia koncepcję edytorską i określa formę zewnętrzną drukowanego nakładu, posługując się urządzeniami komputerowymi.
Zadania zawodowe: czytanie schematów maszyn i wykonywanie rysunków technicznych różnych elementów maszyn i urządzeń poligraficznych;
opracowywanie procesów technologicznych i ich dokumentacji wykonawczej oraz organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu technologicznego;
ocenianie właściwości fizycznych i chemicznych materiałów stosowanych w przemyśle poligraficznym, a zwłaszcza: metali i stopów, papierów, tektury, kartonu, tworzyw sztucznych, farb graficznych i pomocniczych materiałów introligatorskich;
ustalanie potrzeb materiałowych oraz pracochłonności i terminów wykonania produktów poligraficznych;
klasyfikowanie materiałów, dobieranie jakości papieru do planowanej techniki druku i ocenianie jakości gotowych wyrobów poligraficznych, z wykorzystaniem obowiązujących norm technicznych;
ocenianie stanu technicznego, naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń poligraficznych;
obsługiwanie podstawowych maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji poligraficznej;
stosowanie techniki komputerowej w zakresie składania tekstu i reprodukcji;
przeprowadzanie oceny i korekty półproduktu poligraficznego na poszczególnych etapach produkcji i kontroli ostatecznej przed drukiem;
prowadzenie rozliczeń pobranych materiałów, obliczanie objętości publikacji i sporządzanie kalkulacji zużycia papieru i materiałów pomocniczych oraz wykonanej usługi poligraficznej;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad racjonalnej gospodarki materiałami, przepisów ppoż. i ochrony środowiska;
gospodarowanie materiałami, energią i urządzeniami zgodnie z wymaganiami z zakresu ekonomii oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie czynności montażysty w różnych technikach poligraficznych;
oprawianie ręczne starodruków lub nietypowych formatów książek, np. prace dyplomowe wymagające indywidualnego zaprojektowania;
prowadzenie zakładu introligatorskiego świadczącego usługi dla ludności;
pełnienie funkcji operatora linii introligatorskich;
pełnienie funkcji technologa lub specjalisty w zakresie technologicznego przygotowania produkcji oraz jej planowania;
pełnienie roli instruktora w oddziałach prowadzących działalność szkoleniową;
pełnienie funkcji asystenta redaktora technicznego lub korektora technicznego;
pełnienie funkcji kreślarza w dużym wydawnictwie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę