Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – produkcja piekarsko-ciastkarska
Kod: 314407
Synteza: Ocenia jakość surowców, półproduktów pieczywa i wyrobów ciastkarskich organoleptycznie i instrumentalnie z wykorzystaniem sprzętu, aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych, ustala metody i parametry prowadzenia procesów technologiczno- produkcyjnych dla różnych rodzajów pieczywa i wyrobów ciastkarskich, sporządza schematy technologiczne i harmonogramy produkcji, kontroluje przebieg procesów technicznologicznych produkcji, prowadzi dokumentację rozliczeniową produkcji, organizuje i nadzoruje pracę zespołów produkcyjnych, mniejszych obiektów piekarskich i ciastkarskich.
Zadania zawodowe: pobieranie próbek surowców, półproduktów i wyrobów gotowych do oceny jakościowej;
ocenianie jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych do oceny jakościowej;
posługiwanie się dokumentami normalizacyjnymi z zakresu problematyki piekarskiej i ciastkarskiej;
ustalanie metod i parametró prowadzenia procesów technologicznych na podstawie wyników badań jakości surowcó, półproduktów i wyrobów gotowych , odpowiednio do istniejących warunków techniczno-organizacyjnych piekarń i ciastkarni;
opracowywanie schemató technologicznych wytwarzania ciast;
sporządzanie harmonogramó produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich uwzględniających warunki techniczno-organizacyjne zakładów produkcyjnych, właściwe wykorzystanie zdolności produkcyjnych w powiązaniu z zaspokojeniem potrzeb rynku w zakresie róznych rodzajów pieczywa i wyrobów ciastkarskich;
nadzorowanie przebiegu procesów technologicznych produkcji pieczywa i wyrobów ciastkarskich;
nadzorowanie właściwej eksploatacji maszyn, urządzeń, linii technologicznych, zapewniającej uzyskanie pieczywa i wyrobów ciastkarskich o wysokiej i wyrównanej jakości;
nadzorowanie przestrzegania zasad higieny produkcji na stanowiskach roboczych;
prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie ilości wyprodukowanego pieczywa i wyrobów ciastkarskich pomocniczych, paliw i energii;
opracowywanie wnioskó wynikających z analizy dokumentacji rozliczeniowo- technologicznej;
organizowanie i nadzorowanie pracy zespołów produkcyjnych, mniejszych zakładów piekarskich i ciastkarskich;
utrzymywanie stałej współpracy z kierownictwem piekarń, ciastkarni, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługa zmechanizowanych linii produkcyjnych pieczywa i ciastek;
kierowanie pracą laboratorium zakładowego;
pełnienie obowiązków głównego technologa w dużych obiektach ciastkarskich i piekarskich;
kierowanie zespołami pracowników służb technologiczno-produkcyjnych w zarządach jednostek organizacyjnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę