Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik technologii żywności – przetwórstwo jajczarsko-drobiarskie
Kod: 314410
Synteza: Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji takich wyrobów z branży jajczarsko-drobiarskiej, jak: jaja spożywcze, przetwory z jaj (np. mączka jajowa), tuszki drobiowe, wyroby garmażęryjne i wędliniarskie, pierze i wyroby pierzarskie; dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Zadania zawodowe: organizowanie produkcji i stanowisk pracy oraz instruowanie zatrudnionych w zakresie obsługi maszyn i urządzeń, a także przestrzegania normatywów technologicznych;
nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego (uboju, obróbki termicznej, odpierzania, patroszenia, schładzania, dzielenia, odkostniania, rozdrabniania mięs itp. w zależności od rodzaju uzyskiwanego gotowego produktu);
kontrolowanie przestrzegania obowiązujących parametrów technologicznych w poszczególnych fazach produkcji, a w razie występowania zakłóceń w produkcji samodzielne podejmowanie decyzji lub zgłaszanie ich przełożonym;
rozliczanie ilości zużytych surowców, opakowań i materiałów pomocniczych;
kontrolowanie jakości stosowanych surowców oraz otrzymanych z nich gotowych wyrobów;
nadzór nad właściwą eksploatacją linii produkcyjnych oraz poszczególnych maszyn i urządzeń;
udział przy opracowywaniu instrukcji technologicznych oraz normatywów zuzycia surowca i materiałów pomocniczych;
uczestniczenie w badaniach związanych z opracowywaniem nowych wyrobów i technologii;
nadzór nad podległymi pracownikami w zakresie przestrzegania higieny oraz przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów i produktów gotowych oraz inne analizy specjalistyczne z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę