Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Bosman portu
Kod: 315202
Synteza: Nadzoruje cumowanie i odcumowywania wybranych statków w celu zapewnienia bezpieczeństwa manewrów;
przeprowadza kontrolę zacumowania i dozorowania jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa postoju;
odpowiada za stan techniczny i bezpieczeństwo portu, jednego basenu portowego lub zespołu nabrzeży i znajdującego się w nim sprzętu pływającego.
Zadania zawodowe: pełnienie samodzielnej służby w bosmanacie kapitanatu portu;
prowadzenie dokumentacji służby;
sporządzanie meldunków służbowych do kapitana portu w celu zapewnienia porządku w porcie, porcie rybackim i basenie żeglarskim;
uczestniczenie w kontrolach porządku na nabrzeżach i postoju statków w celu utrzymania porządku w porcie;
nadzorowanie cumowania i odcumowywania wybranych statków w celu zapewnienia bezpieczeństwa manewrów;
przekazywanie kapitanom statków i użytkownikom portu poleceń oficera dyżurnego Kapitanatu Portu w celu zapewnienia niezawodnego informowania;
przeprowadzanie kontroli zacumowania i dozorowania jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa postoju;
uczestniczenie z oficerem dyżurnym kapitanatu w kontrolach bezpieczeństwa przeładunku materiałów niebezpiecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeładunku;
zabezpieczanie mienia wydobytego lub znalezionego w morzu;
ustalanie sprawców zanieczyszczeń w porcie i w basenach portowych;
sprawdzanie prawidłowości połączeń komunikacyjnych pomiędzy jednostką a nabrzeżem, kontrola dozoru jednostek;
doraźne interwencje w stosunku do naruszających porządek portowy, bezpieczeństwo żeglugi w obrębie portu i redy określony w przepisach portowych i innych regulacjach prawnych;
monitoring oznakowania nawigacyjnego;
ustalanie sprawców zanieczyszczeń w porcie i w basenach portowych;
sprawdzanie prawidłowości połączeń komunikacyjnych pomiędzy jednostką a nabrzeżem;
pobieranie cyklicznie próbek paliwa ”morskiego” dla laboratorium lub przy zanieczyszczeniach ropopochodnych portu.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę