Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik analizy i monitoringu środowiska
Kod: 325508
Synteza: Wykonuje badania na potrzeby monitoringu środowiska związane z oceną jakości powietrza, wód (śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, wód przejściowych, przybrzeżnych i wód morza terytorialnego) gleby i ziemi, natężenia hałasu, ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. wielkości emisji pyłów i gazów do atmosfery, ilości i składu ścieków odprowadzanych do wód i ziemi, nagromadzenia i charakterystyki odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi.
Zadania zawodowe: pobieranie i przygotowanie próbek komponentów środowiska do badań;
wykonywanie oznaczeń laboratoryjnych określonych wskaźników środowiska z zastosowaniem metod miareczkowych, spektroskopowych, chromatograficznych, potencjometrycznych i innych;
wykonywanie badań biologicznych wód, ścieków i osadów ściekowych;
wizualne sprawdzanie jakości wody w kąpielisku;
dokonywanie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, w tym hałasu na stanowiskach pracy;
obsługa urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej;
opracowywanie i ewidencjonowanie wyników badań;
ocena jakości komponentów środowiska na podstawie obowiązujących norm oraz przepisów prawa;
sporządzanie bilansów zanieczyszczeń wód, powietrza i gleby oraz opracowywanie ich wyników z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę