Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik informacji naukowej
Kod: 343303
Synteza: Gromadzi, opracowuje, przetwarza, udostępnia i rozpowszechnia pod kierunkiem specjalisty informację naukową, techniczną i ekonomiczną o stanie i kierunkach rozwoju nauki, techniki i ekonomii w kraju i za granicą; stosuje metody, formy i środki adekwatne do określonego usytuowania oraz potrzeb określonych użytkowników; organizuje współpracę i wymianę informacji z placówkami krajowymi i zagranicznymi.
Zadania zawodowe:
 • zapoznawanie się z tematyką branży instytucji macierzystej i potrzebami użytkowników w celu rozwijania i ulepszania procesu gromadzenia, opracowywania, przetwarzania, udostępniania i rozpowszechniania informacji;
 • gromadzenie źródeł informacji (pierwotnych, pochodnych i wtórnych): książek, broszur, czasopism i innych wydawnictw tekstowych, rysunków, map, filmów, płyt CD i DVD, cyfrowych baz danych, programów komputerowych itp.;
 • tworzenie opisów bibliograficznych źródeł informacji niezbędnych do identyfikacji dokumentów;
 • przygotowywanie danych na potrzeby skomputeryzowanych systemów gromadzenia i wyszukiwania informacji (własnych i obcych);
 • opracowywanie źródeł informacji na potrzeby skomputeryzowanego systemu gromadzenia i wyszukiwania informacji;
 • przetwarzanie źródeł informacji (obsługa skomputeryzowanych baz danych);
 • udostępnianie i rozpowszechnianie informacji wśród użytkowników ośrodka informacji;
 • obsługa użytkowników za pomocą aparatu informacyjno-wyszukiwawczego (tradycyjnego i skomputeryzowanego);
 • prowadzenie katalogów i kartotek (innych niż typowo biblioteczne), wynikających z potrzeb macierzystej instytucji oraz współpraca z krajową siecią informacji;
 • wykonywanie podstawowych prac z zakresu biurowości, księgowości oraz obsługa podstawowego sprzętu biurowego;
 • stałe śledzenie postępu technicznego w zakresie informacji naukowej.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • udział w organizowaniu wystaw, targów i konferencji poświęconych wymianie informacji naukowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę