Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Technik usług pocztowych i finansowych
Kod: 421108
Synteza: Świadczy usługi pocztowe, finansowe i kurierskie oraz w zakresie obrotu towarowego; wykonuje zadania rozdzielczo-ekspedycyjne w usługach pocztowych i kurierskich; prowadzi promocję i sprzedaż towarów i usług świadczonych przez operatora; prowadzi dokumentację usług pocztowych i finansowych; prowadzi obrót pieniężny i świadczy usługi bankowe.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie promocji i marketingu usług pocztowych i finansowych świadczonych przez operatora;
 • świadczenie usług pocztowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego m.in.: przyjmowanie i doręczanie przesyłek, listów poleconych
  i druków bezadresowych zgodnie z procedurami;
 • wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych
  i kurierskich m.in.: opracowywanie harmonogramu prac w procesie ekspediowania i przewozu przesyłek, sporządzanie i kontrolowanie dokumentacji dotyczącej ekspediowania i przewozu przesyłek, ekspediowanie ładunków pocztowych, opracowywanie i stosowanie map połączeń pocztowych itp.;
 • świadczenie usług finansowych, w tym stosowanie różnych form rozliczeń pieniężnych, sprzedawanie produktów finansowych, przyjmowanie wpłat
  i dokonywanie wypłat przekazów pieniężnych z różnych tytułów itp.;
 • rozpoznawanie fałszywych środków płatniczych i dokumentów tożsamości oraz przestrzeganie procedur postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;
 • magazynowanie, przechowywanie i transport przesyłek pocztowych i listów zgodnie z normami i instrukcjami w tym zakresie;
 • przestrzeganie norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i transportowania przesyłek pocztowych i listów;
 • stosowanie przepisów dotyczących praw konsumenta, w tym realizowanie procedur postępowania reklamacyjnego;
 • sporządzanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą;
 • przestrzeganie zasad pakowania i oznakowania przesyłek pocztowych
  i listów;
 • stosowanie zasad racjonalnej gospodarki opakowaniami;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie przepisów prawa o ochronie informacji niejawnych w zakresie dotyczącym tajemnicy służbowej i państwowej;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych;
 • posługiwanie się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego
  i branżowego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę