Wyszukiwarka opisów zawodów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Zoofizjoterapeuta
Kod: 516406
Synteza:
Zoofizjoterapeuta wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne poprawiające stan zdrowia psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego.
Zoofizjoterapeuta jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej zwierzęcia. Zoofizjoterapeuta przeprowadza wywiad z opiekunem zwierzęcia, wykonuje badanie kliniczne dla potrzeb zoofizjoterapii, a następnie opracowuje indywidualny program usprawniania pacjenta. Podejmuje decyzję o doborze metody fizjoterapeutycznej na podstawie informacji dotyczących leczenia uzyskanych od lekarza weterynarii, opiekuna i własnej oceny stanu pacjenta. Odpowiada za bezpieczeństwo zabiegów terapeutycznych oraz informuje opiekuna o przeciwwskazaniach do poszczególnych form terapii. Przygotowuje pacjenta weterynaryjnego do zabiegów zoofizjoterapeutycznych wykonując: golenie sierści, odtłuszczanie skóry, przemywanie ran, zmianę opatrunków. Wykonuje zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne i masaże. Monitoruje stan pacjenta weterynaryjnego i dostosowuje program usprawniania do jego aktualnych potrzeb. Przekazuje opiekunowi zalecenia i instrukcje dotyczące postępowania ze zwierzęciem w domu. Zoofizjoterapeuta prowadzi dokumentację kliniczną pacjenta weterynaryjnego. W razie potrzeby i na prośbę opiekuna zwierzęcia kontaktuje się z prowadzącym leczenie lekarzem weterynarii. W swojej pracy zoofizjoterapeuta musi kierować się dbałością o dobrostan zwierzęcia.
Zadania zawodowe:
  • przeprowadzanie wywiadu z opiekunem zwierzęcia;
  • badanie pacjenta weterynaryjnego;
  • opracowywanie indywidualnego programu usprawniania dostosowanego do jednostki chorobowej i stanu pacjenta weterynaryjnego;
  • wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego;
  • wykonywanie zabiegów kinezyterapeutycznych u pacjenta weterynaryjnego;
  • wykonywanie masażu u pacjenta weterynaryjnego;
  • przeprowadzanie ewaluacji programu usprawniania pacjenta weterynaryjnego;
  • przekazywanie zaleceń opiekunowi zwierzęcia i przeprowadzanie instruktażu dotyczącego postępowania ze zwierzęciem w domu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochroną ppoż., wymaganiami ergonomii oraz z zachowaniem dobrostanu zwierzęcia.
Kursy umożliwiające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie zoofizjoterapeuty organizowane są przez niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego. Podstawą do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez organizatora kursu. Warunkiem uczestniczenia w kursie jest wykształcenie średnie o dowolnym kierunku i ukończenie 18 roku życia. Po zaliczeniu kursu wskazane jest odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty. Dodatkowym atutem jest posiadanie kwalifikacji w zawodach pokrewnych, np.: 325401 Technik fizjoterapii; 324002 Technik weterynarii; 516407 Zoopsycholog lub 516405 Treser psów.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę