Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Gwarancje dla młodzieży

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 1.1.2 PO WER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z terenu województwa kujawsko- pomorskiego współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy...

 • Aktualizacja Podręcznika Beneficjenta (SL 2014 v1.4)

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.4). Aktualizacja jest związana z planowanymi w najbliższym czasie modyfikacjami w systemie. Dla ułatwienia materiał zapisany jest w trybie rejestruj zmiany, aby można było w łatwy sposób zidentyfikować wszystkie opracowane...

 • Publikacja dotycząca realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  Ministerstwo Rozwoju udostępniło 11 stycznia br. publikację pn. „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami" mającą na celu zapewnienie beneficjentom i instytucjom wdrażającym EFSI wskazówek do realizacji projektów i wynikających z nich produktów (usług,...

 • Roczny Plan Działania na rok 2016 dla I Osi Priorytetowej PO WER

  Instytucja Zarządzająca PO WER działając na podstawie uchwały nr 31 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznych Planach Działania PO WER na 2016 r. 21 grudnia 2015 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2016 dla I Osi...

 • Program dla bezrobotnych do 30 roku życia

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z 3 grudnia 2015 r. przyznał z Funduszu Pracy kwotę 200 775,5 tys. zł na realizacje w województwie kujawsko-pomorskiemu, w latach 2016-2018 zadania dotyczącego refundowania pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów...

 • SL 2014 - Aplikacja główna - Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER (23.12.2015)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, że w dniu 23 grudnia br. Ministerstwo Rozwoju udostępniło dokument pt."Podręcznik Beneficjenta dla PO WER" (wersja 1.1.).  Przedmiotowy dokument stanowi uszczegółowienie dokumentu horyzontalnego pt. "Podręcznik Beneficjenta" w stosunku do projektów Programu Operacyjnego Wiedza...

 • Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 - wersja 1.3

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.3), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020. Dokument jest w trybie rejestruj zmiany, tak aby można było w łatwy sposób zidentyfikować różnice w podręczniku w porównaniu z jego poprzednią...

 • Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Informujemy, że w październiku 2015 r. Pani Minister Iwona Wendel podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy...

 • Rozpoczęcie prac KOP

  W związku z rozpoczęciem  w dniu 20.10.2015 r. prac  Komisji Oceny Projektów informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych 236 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER. ...

 • Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia

  Poniżej zamieszczamy Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia (Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  ...

Wyświetlanie 81 - 90 z 105 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę