Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 - wersja 1.5

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.5). Dla ułatwienia materiał zapisany jest w trybie rejestruj zmiany, aby można było w łatwy sposób zidentyfikować wszystkie opracowane modyfikacje oraz różnice w porównaniu z poprzednią wersją podręcznika. Aktualizacji uległa...

 • Umowy podpisane w ramach konkursu w Poddziałaniu 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój (konkurs POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł 11 umów z beneficjentami w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załączniki Zestawienie umów...

 • Ogłoszenie o konkursie dla Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.01.02.02-IP.23-04-002/16)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

 • Konkurs dla Poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Komunikat [20.10.2017 r.] Komunikat w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju...

 • Pierwsze umowy dla Poddziałania 1.2.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój podpisane

  Informujemy, iż w dniach od 11.05.2016 r. do 16.05.2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zawarł pierwszych 10 umów o dofinansowanie projektu, wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 dla Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Łączna...

 • Lista projektów spełniających kryteria formalno-merytoryczne w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER (konkurs POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15)

  Lista projektów, które spełniły kryteria formalno-merytoryczne (tj. uzyskały bezwarunkowo co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny) w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15, Poddziałanie 1.2.2 PO WER. Załączniki ...

 • Lista członków Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 1.2.2 PO WER

  Lista członków Komisji Oceny Projektów dla Poddziałania 1.2.2 PO WER w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04. Załączniki Lista Członków KOP POWER konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04 (pdf, 133 KB)

 • Informacja dot. zmiany Rocznego Planu Działania dla Osi I PO WER

  Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), działając na podstawie uchwały nr 55 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w Rocznych Planach Działania na 2016 r. dla Osi I PO WER, 5 kwietnia 2016 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2016 dla I Osi...

 • Podpisane umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Osi priorytetowej 8 RPO WK-P

  W dniu 11 kwietnia 2016 r. pomiędzy WUP w Toruniu działającym w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego a 20 powiatowymi urzędami pracy zostały podpisane umowy o...

 • Spotkanie z Dyrektorami powiatowych urzędów pracy.

  W dniu 11 kwietnia 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się spotkanie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko pomorskiego. Na spotkaniu zostało podpisanych 20 umów z powiatowymi urzędami pracy na realizację projektów w ramach Działania 8.1 " Podniesienie aktywności zawodowej...

Wyświetlanie 1 211 - 1 220 z 1 259 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę