Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II tury konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania w ramach II tury konkursu wniosków o dofinansowanie projektu...

 • Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020

  Informujemy, że w dniu 14 października 2016 r. opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2016 r. w sprawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020...

 • Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu 8.5.2. RPO WK-P

  Przedstawiamy Państwu najczęściej pojawiające się pytania dotyczące konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe – konkurs...

 • Informacja o spotkaniu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

  W związku z ogłoszeniem konkursu otwartego na składanie wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 ...

 • Zaktualizowany wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie "zatrudnienie" w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

  W związku z aktualizacją Wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie "zatrudnienie" poniżej podajemy aktualny Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie "zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. ...

 • Wyjaśnienia dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

  Z uwagi na  liczne zapytania na temat możliwości wsparcia grupy docelowej określonej w Regulaminie Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 w ramach Poddziałania 8.5.2 ...

 • Wyjaśnienia dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P

  Z uwagi na  liczne zapytania na temat możliwości wsparcia grupy docelowej określonej w Regulaminie Konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 w ramach Poddziałania 8.5.2 ...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe

  Zamknięcie konkursu 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe RPO WK-P Konkurs nr nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 został zamknięty Uchwałą nr 4/154/17...

 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

  Informujemy, że 15 lipca 2016 r. Pan Minister Paweł Chorąży podpisał piątą wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Załączniki ...

 • Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w Poddziałaniu 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23.04-002/16 dla Poddziałania 1.2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Załączniki ...

Wyświetlanie 1 221 - 1 230 z 1 286 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę