Aktualność - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu o dofinansowanie projektu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę