Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Gwarancje dla młodzieży

 • Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014 - wersja 1.3

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.3), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020. Dokument jest w trybie rejestruj zmiany, tak aby można było w łatwy sposób zidentyfikować różnice w podręczniku w porównaniu z jego poprzednią...

 • Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  Informujemy, że w październiku 2015 r. Pani Minister Iwona Wendel podpisała zmienioną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy...

 • Rozpoczęcie prac KOP

  W związku z rozpoczęciem  w dniu 20.10.2015 r. prac  Komisji Oceny Projektów informujemy, iż do etapu oceny formalno-merytorycznej zostało przekazanych 236 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER. ...

 • Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia

  Poniżej zamieszczamy Wykaz kandydatów na ekspertów w obszarze zatrudnienia (Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  ...

 • Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014

  WUP w Toruniu informuje, iż zaktualizowany został Podręcznik Beneficjenta (do SL2014 wersja 1.2), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020. Dokument jest w trybie rejestruj zmiany, tak aby można było w łatwy sposób zidentyfikować różnice w podręczniku w porównaniu z jego poprzednią...

 • Harmonogram etapów oceny i wyboru wniosków

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przedstawia Państwu szczegółowy harmonogram kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.02-IP.23.04-001/15. Załączniki Harmonogram etapów...

 • Nowe wytyczne w ramach PO WER

  Informujemy, że na stronie  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pojawiły się nowe wytyczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 ...

 • Spotkanie informacyjne w ramach PO WER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w Poddziałaniu 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja na...

 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

  Informujemy, że dnia 2 lipca 2015 r. Minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy dokumentu: 1....

 • Nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER (POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

Wyświetlanie 101 - 110 z 119 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę