Interreg - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Interreg

Informacje ogólne

Program INTERREG IIIC


Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) było wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERRREG III wydzielono trzy komponenty:

 • Komponent A – współpraca przygraniczna,
 • Komponent B – współpraca transnarodowa,
 • Komponent C – współpraca międzyregionalna.

W dniu 10 września 2003 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego, po zapoznaniu się z propozycją regionu Midi – Pyrenees, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy międzyregionalnej, zaakceptował udział w programie INTERREG IIIC.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 2 marca 2004 roku przyjął uchwałę Nr 10/81/2004 w sprawie realizacji projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG IIIC Strefa Południe, zmienioną uchwałą Nr 14/149/2004 z dnia 24 marca 2004 r.

Do realizacji programu wyznaczono

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Nadrzędny cel INTERREG IIIC to poprawa efektywności polityk i instrumentów rozwoju regionalnego i spójności poprzez wymianę informacji oraz wzajemne wykorzystywanie doświadczeń. Program INTERREG IIIC, koncentrując się na współpracy międzyregionalnej, miał w szczególności na celu propagowanie współpracy w skali europejskiej pomiędzy regionami oraz gminami, ukierunkowanej na przepływ i wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk.

Zadaniem INTERREG IIIC było zachęcanie władz regionalnych i innych organów publicznych do postrzegania współpracy międzyregionalnej jako środka stymulującego ich rozwój przez umożliwienie dostępu do doświadczenia, jakim dysponują inni. Głównym zadaniem Programu INTERREG IIIC była szeroko rozumiana współpraca i transfer wiedzy (know – how).

Oprócz Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w Programie uczestniczyli: Region Midi – Pyrenees – Partner Wiodący, Region Navarra (Hiszpania), Region Toskania (Włochy), Region Pohjois Suomi (Finlandia), Region Border Midland And Western (Irlandia) oraz Województwo Podkarpackie.

Województwo kujawsko – pomorskie uczestniczyło we wszystkich czterech obszarach współpracy, które obejmowały:

 1. 1.       Rozwój obszarów wiejskich.
 2. 2.       Rozwój lokalny.
 3. 3.       Zatrudnienie i rozwój.
 4. 4.       Środowisko.

Program INTERREG IIIC był finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Ogólny budżet ERDF, dostępny dla zobowiązań związanych z finansowaniem przedsięwzięć w okresie od 2000 do 2006 roku, wynosił 293 mln euro na wszystkie cztery strefy Programu. Dla województwa kujawsko – pomorskiego koszt uczestnictwa w Programie to 560 tys. euro, z czego 420 tys. euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Urzędu Marszałkowskiego ze środków PHARE i środków własnych. Programu INTERREG IIIC trwał od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2006 roku.

W ramach wstępnego etapu prac związanych z realizacją Programu przygotowano syntetyczną informację przedstawiającą aktualną sytuację w czterech obszarach współpracy przewidzianych dla województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Raport na temat sytuacji bieżącej w regionie".

Subprojekty realizowane w województwie kujawsko-pomorskim

Reazliacja w 2004 roku

1.       W dniach od 5 do 7 października 2004 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne w Paryżu, którego głównym celem było wypracowanie dokumentów i metodologii realizacji projektów OCR. Przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowali 5 projektów:
 • Projekt 1: PRODUKT REGIONALNY JAKO ELEMENT REALIZACJI POLITYKI REGIONALNEJ POPRZEZ AKTYWIZACJĘ OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO.
 • Projekt 2: WDRAŻANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI PRZY ZACHOWANIU WALORÓW ŚRODOWISKOWYCH OBSZARU.
 • Projekt 3: LOKALNY PLAN DZIAŁANIA DLA ROZWOJU ZATRUDNIENIA.
 • Projekt 4: KOORDYNACJA I PROMOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO – BUDOWA WSPÓLNEGO "OŚRODKA SZKOLENIOWO – DORADCZEGO" SAMORZĄDU LOKALNEGO I REGIONALNEGO.
 • Projekt 5: MODEL FUNKCJONOWANIA KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.
2.       22 października 2004 roku w Przysieku odbyło się seminarium grupy roboczej woj. kujawsko-pomorskiego przygotowujące metodologię realizacji projektów OCR, wzór umowy, formularza zgłoszeniowego oraz procedury konkursowej w woj. kujawsko-pomorskim.
3.       15 – 16 listopada 2004 roku miało miejsce spotkanie robocze w Brukseli, podczas którego omówiono zagadnienia problemowe związane z przygotowaniem dokumentów, m.in. dotyczyło to: dokumentacji konkursowej, formularza zgłoszeniowego, treści projektu umów między władzami regionu a wykonawcami podprojektu oraz finansowania podprojektów.
4.       W dniu 18 i 19 listopada 2004 roku w Ciechocinku odbyło się spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy naszego województwa. Podczas spotkania zaprezentowano wytyczne europejskie w sprawie krajowych i regionalnych planów zatrudnienia planowanych w ramach projektu ADEP oraz przedstawiono założenia konkursu na opracowanie i wdrożenie lokalnego planu zatrudnienia w jednym z powiatów województwa.
5.       W dniach od 25 do 26 listopada 2004 roku we Florencji miało miejsce posiedzenie członków Międzynarodowego Komitetu Sterującego, podczas którego przyjęto m.in. dokumentację konkursową, formularz zgłoszeniowy oraz treść umowy między władzami regionu a wykonawcami podprojektu.
6.       W dniu 19 grudnia 2004 roku Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie uruchomienia procedury konkursowej na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Do dokonania oceny i wyboru podprojektów został wyznaczony Regionalny Komitet Sterujący Projektu ADEP.
7. Wykorzystanie informacji o rynku pracy

Realizacja w 2005 roku

1.       14 lutego 2005 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego Projektu ADEP, który dokonał oceny i preselekcji podprojektów.
2.       W dniu 17 lutego 2005 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania konkursowego na nabór podprojektów w ramach projektu ADEP Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Południe.
3.       W dniach 28 lutego – 2 marca 2005 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Grupy Studyjnej, na którym m.in. każdy region prezentował wybrane subprojekty, nastąpiło tematyczne pogrupowanie subprojektów oraz identyfikacja rodzajów działań międzyregionalnych. Omówiono rodzaje działań, cele, oczekiwane rezultaty, kryteria ewaluacji, harmonogram oraz budżet subprojektów.
4.       W dniu 21 marca 2005 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W spotkaniu tym m.in. zaprezentowano tryb i rezultaty wyboru subprojektów w każdym z regionów uczestniczącym w projekcie ADEP, przedstawiono i omówiono organizację i system wdrażania subprojektów – szczególnie w części międzynarodowej, z uwzględnieniem poszczególnych obszarów problemowych. Ustalono listy odpowiedzialnych regionów za koordynację i monitoring realizacji podprojektów w poszczególnych obszarach problemowych. W województwie kujawsko-pomorskim do realizacji wybrano 3 subprojekty są to:

 • SUBPROJEKT W OBSZARZE – LOKALNE PROGRAMY ZATRUDNIENIA, " ZACZNIJMY OD TEGO, CO POSIADAMY… – NOWE METODY WYKORZYSTANIA LOKALNYCH ZASOBÓW " STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO".
 • SUBPROJEKT W OBSZARZE – POPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, "BOGACTWO KULTUROWE REGIONU INSPIRACJĄ ROZWOJU GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM" STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY.
 • SUBPROJEKT W OBSZARZE – POPRAWA JAKOŚCI TERYTORIUM, "ZNAKI EUROPY – DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO". POMORSKO-KUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ W BYDGOSZCZY.

5.       W dniach od 7 do 11 maja br. w Grosetto w Toskanii odbyło się spotkanie wszystkich subprojektodawców, zarówno polskich jak i zagranicznych partnerów.
6.       W dniu 19 maja 2005 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu odbyło się Spotkanie Grupy Roboczej projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe. Uczestnikami spotkania, oprócz województwa kujawsko – pomorskiego, było sześć innych regionów europejskich: Midi-Pyrénées – Francja jako partner wiodący, Toskania – Włochy, Nawarra – Hiszpania, Pohjois Suomi – Finlandia oraz Border, Midland and Western – Irlandia, województwo podkarpackie – Polska. W trakcie spotkania m.in.: nastąpiło podsumowanie prac zespołu ADEPU w drugim semestrze 2004 roku, podsumowanie podprojektów, omówienie spraw finansowych w tym wydatków na 2005 rok oraz modyfikacji budżetu.
7.       Dnia 20 maja 2005r. w hotelu "Mercure – Helios" w Toruniu odbyło się posiedzenie Międzyregionalnego Komitetu Sterującego projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C Południe, w którego pracach uczestniczą członkowie Komitetu ze strony województwa kujawsko-pomorskiego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowicza. Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele pozostałych sześciu regionów partnerskich. Celem spotkania było wypracowanie i zatwierdzenie przez wszystkich partnerów decyzji o realizacji podprojektów, wybranych do realizacji we wszystkich regionach partnerskich. Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie zaproszenia do składania wniosków z podziałem na tematykę i przedstawienie działań międzyregionalnych . Jednym z elementów posiedzenia MKS było także przedstawienie przykładów dwóch podprojektów z województwa kujawsko – pomorskiego, z których jeden projekt realizowany jest w obszarze "Poprawa jakości terytorium" a drugi w obszarze " Lokalne programy zatrudnienia". Koordynatorzy ADEP zaprezentowali propozycje seminariów międzyregionalnych w celu podsumowania etapu "Eksperymenty".
8.       W dniu 24 maja 2005 roku w Przysieku odbyło się spotkanie seminaryjne partnerów realizujących subprojekty w województwie kujawsko-pomorskim z Komitetem ds. Wdrażania Projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty Interreg IIIC Strefa Południe. Podczas seminarium omówiono m.in. aktualny stan realizacji projektu ADEP i subprojektów, plan działań lokalnych i międzyregionalnych w ramach subprojektów oraz bieżące sprawy wynikające z realizacji subprojektów.
9.       W dniu 25 listopada 2005r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję pt. "Lokalny rozwój zatrudnienia". W konferencji udział wzięli członkowie zespołu wdrażającego projekt ADEP w województwie kujawsko-pomorskim a także realizatorzy podprojektów – "Zacznijmy od tego, co posiadamy… – Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów" (realizowany przez Stowarzyszenie "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego"); "Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim" (realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy); "Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe i historyczne" (realizowany przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy). Na konferencji obecni byli również: przedstawiciele urzędów gmin, na terenie których realizowane są wymienione podprojekty, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia oraz Powiatowych Urzędów Pracy. Omawiana w trakcie konferencji tematyka objęła zagadnienia: polityki Unii Europejskiej w odniesieniu do lokalnych rynków pracy; zasad dialogu pomiędzy samorządami szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz partnerami społecznymi; dokumentów planistycznych opracowanych przez samorząd województwa w celu kreowania rozwoju lokalnego; polityki regionalnej na poziomie UE, Polski i Regionu; doświadczeń regionów partnerskich (Midi-Pyrenees, Toskanii, Navarry, Pohjois-Suomi, Border, Midland and Western, Województwa Podkarpackiego); celów ogólnych i szczegółowych a także oczekiwanych rezultatów podprojektów w ramach projektu ADEP oraz projektów lokalnego rozwoju i promocji zatrudnienia finansowanych przez Fundusz Pracy lub z innych środków publicznych.
10.    W dniach od 1 do 3 grudnia 2005r. w Brukseli miało miejsce spotkanie partnerów realizujących projekt ADEP. Delegacja naszego województwa wzięła udział w konferencji w Brukseli w dniu 1 grudnia br. pn. "Współpraca dla terytoriów i rozwoju zatrudnienia w ramach projektów eksperymentalnych projektu ADEP". Konferencja odbyła się w Komitecie ds. Regionów i wzięli w niej udział przedstawiciele 7 regionów uczestniczących w realizacji projektu ADEP – Interreg IIIC Południe oraz wysocy przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiedzialni za politykę regionalną Unii Europejskiej. Elementem towarzyszącym ww. konferencji było zorganizowanie prezentacji i degustacji produktów tradycyjnych i regionalnych 7 regionów uczestniczących w projekcie ADEP. Nasze województwo przy współpracy naszego Przedstawiciela przy Komisji Europejskiej zaprezentowało produkty regionalne i tradycyjne naszego regionu.
11.    W dniu 19 grudnia 2005 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu odbyło się kolejne spotkanie zespołu wdrażającego projekt ADEP z realizatorami podprojektów. Podczas spotkania koordynator merytoryczny projektu omówił m.in. prezentację, jaka została przedstawiona podczas konferencji projektu ADEP w Regionie Kujawsko-Pomorskim pt. "Dziedzictwo kulturowe w służbie rozwoju obszarów wiejskich" w Brukseli. Omówione zostały także zagadnienia finansowe subprojektodawców oraz inne bieżące problemy wynikające z realizacji subprojektów. Ustalono, że sprawozdanie budżetowe należy przesłać do Urzędu Marszałkowskiego do końca grudnia br.

Realizacja w 2006 roku

1.       Dnia 9 marca 2006 r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu ADEP z realizatorami podprojektów. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zespołu Wdrażającego: koordynator techniczny, koordynator merytoryczny oraz reprezentanci:

 • Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy (subprojekt pt. "Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim");
 • Stowarzyszenia "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego" (subprojekt "Zacznijmy od tego, co posiadamy…-Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów");
 • Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy (subprojekt "Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe i historyczne").

Omówiono sprawy związane z rozliczeniem finansowym podprojektów oraz planowane działania międzynarodowe w ramach subprojektów w 2006 roku.
2.       W dniach 16-17 marca w Brukseli odbyło się spotkanie seminaryjne ADEP, na którym omawiano sprawy budżetowe, postęp w realizacji subprojektów, dyskutowano problemy i trudności w realizacji projektu ADEP.
3.       Dnia 12 maja 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zorganizował konferencję, która została sfinansowana ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC Projekt ADEP. Celem konferencji była próba oceny szans i zagrożeń dla funkcjonowania rynku pracy w regionie kujawsko-pomorskim w nowym okresie programowania. W trakcie konferencji zostały zaprezentowane opinie środowisk naukowych, dotyczące kluczowych zagadnień i problemów rynku pracy w województwie, oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych realizujących zadania związane z rynkiem pracy. Konferencja służyła także ocenie szans, jakie stwarza władzom regionalnym możliwość korzystania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w rozwiązywaniu lokalnych i regionalnych problemów rynku pracy. W konferencji udział wzięli członkowie zespołu wdrażającego projekt ADEP w województwie kujawsko-pomorskim a także realizatorzy podprojektów – "Zacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów" (realizowany przez Stowarzyszenie "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego"); "Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim" (realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy); "Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe i historyczne" (realizowany przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy). Na konferencji obecni byli m.in.: przedstawiciele starostw powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego, reprezentanci Powiatowych Urzędów Pracy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, reprezentanci organizacji pozarządowych.

4.       W dniach 18-19 maja 2006 r. w Oulu (Finlandia) odbyło się spotkanie Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W trakcie spotkania omówiono stan realizacji subprojektów oraz sprawy budżetowe.
5.       Dnia 9 czerwca w Łojewie odbyło się seminarium poświęcone propagowaniu rezultatów projektu "Zacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów" realizowanego przez Stowarzyszenie "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego". Na seminarium, w którym uczestniczyli członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia został zaprezentowany program INTERREG IIIC projekt ADEP oraz doświadczenia podprojektu "Zacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów" dla poprawy sytuacji na rynku pracy na obszarach wiejskich.
6.       Dnia 12 czerwca 2006 r. odbyło się spotkanie koordynatorów projektu ADEP w województwie kujawsko-pomorskim z realizatorami subprojektów. Na spotkaniu omówiono sprawy półrocznych rozliczeń finansowych oraz planowany harmonogram działań lokalnych i międzynarodowych.
7.       Dnia 14 września odbyło się spotkanie Instytucji Wdrażającej projekt z subprojektodawcami. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Zespołu Wdrażającego oraz reprezentanci: Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy, Stowarzyszenia "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego", Pomorsko-Kujawskiego Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy. Na spotkaniu omówiono plan działań lokalnych i międzyregionalnych do czasu zakończenia realizacji subprojektów.
8.       Dnia 22 września odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Znaki Europy – dziedzictwo kulturowe i historyczne" organizowana przez Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej w Bydgoszczy.
9.       W dniach 28 – 29 września 2006 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Międzynarodowego Komitetu Sterującego projektu ADEP. W trakcie spotkania podsumowano rezultaty uzyskane w projekcie.
10.    Dnia 6 października odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu "Bogactwo kulturowe regionu inspiracją rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim" organizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Partner" w Bydgoszczy. Konferencja zatytułowana "Znaczenie produktów tradycyjnych w rozwoju terenów wiejskich" odbyła się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego O/Przysiek.
11.    Dnia 23 października 2006 r. w Łojewie odbyła się konferencja pt. "Inicjatywy lokalne dla rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich" organizowana przez WUP w Toruniu oraz Stowarzyszenie "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego" Celem konferencji, realizowanej w ramach projektu "ADEP" Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIC była próba podsumowania działań samorządu województwa, działań samorządów powiatowych i gminnych oraz organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju i aktywizacji obszarów wiejskich. W trakcie konferencji zaprezentowano rezultaty projektu "Zacznijmy od tego, co posiadamy…- Nowe metody wykorzystania lokalnych zasobów" realizowanego przez Stowarzyszenie "Partnerstwo Powiatu Inowrocławskiego" oraz inne lokalne oraz wojewódzkie inicjatywy powołane dla aktywizacji rynku pracy na wsi. W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, instytucji samorządowych z powiatu inowrocławskiego i nakielskiego, reprezentanci samorządów powiatów z terenu województwa, przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i rynku pracy z terenu powiatów objętych projektem i z województwa, przedstawiciele społeczności powiatu inowrocławskiego, reprezentanci społeczności Gminy Inowrocław.

Dane realizujacych projekt

Realizatorzy trzech podprojektów w województwie kujawsko-pomorskim:


STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO PARTNER W BYDGOSZCZY
Plac Weyssenhoffa 11
85-072 Bydgoszcz

 www: http://www.srr-partner.pl


STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO"
ul. Poznańska 345A
88-100 Inowrocław

 www: http://www.czarnoziemnasoli.pl


POMORSKO – KUJAWSKIE CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ FRDL W BYDGOSZCZY
ul. Gdańska 5
85-005 Bydgoszcz

Zespół wdrażający projekt ADEP

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń


Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
Szosa Chełmińska 30/32
87-100 Toruń

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę