Kształcenie animatorów gospodarczych - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Leonardo da Vinci - Kształcenie animatorów gospodarczych

Ogólne informacje

Od marca 1998 r. Polska uczestniczyła w programie Unii Europejskiej Leonardo da Vinci, utworzonym w celu poprawy jakości oraz innowacyjności systemów kształcenia, doskonalenia i kształcenia zawodowego w Europie. Program wspiera przedsięwzięcia w zakresie wstępnego kształcenia zawodowego, kształcenia otwartego i na odległość.
 

PROJEKT "KSZTAŁCENIE ANIMATORÓW GOSPODARCZYCH W ROZSZERZAJĄCEJ SIĘ EUROPIE"

W ramach Programu Leonardo da Vinci Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uczestniczył w realizacji projektu pod nazwą "Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie". Koordynatorem projektu była Akademia Techniczno-Rolnicza (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy. Celem projektu było rozszerzenie umiejętności absolwentów uczelni oraz kadry i pracowników przedsiębiorstw o obszar kultury technologicznej i przedsiębiorczości poprzez opracowanie trzech programów kształcenia animatorów gospodarczych, w następujących specjalnościach:

 • "Animowanie rozwoju technologicznego"
 • "Animowanie rozwoju regionalnego"
 • "Animowanie przedsiębiorczości"

Wojewódzki Urząd Pracy odpowiadał w projekcie m.in. za: koordynację i opracowanie badań dotyczących potrzeb rynku pracy pod względem zapotrzebowania na nowe zawody, doradztwo i współpracę w opracowywaniu programów dla animatorów rozwoju technologicznego i lokalnego, współpracę w opracowywaniu systemu kontroli jakości oraz upowszechnianiu rezultatów projektu.
 

Partnerzy projektu

 • uczelnie wyższe (Akademia Techniczno-Rolnicza [obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy] z Polski , politechnika z Francji, uniwersytet ze Szwecji, wyższa szkoła zawodowa z Holandii),
 • centrum szkoleniowe z Włoch,
 • władze regionalne (Departament Przemysłu, Handlu i Turystyki Kraju Basków w Hiszpanii),
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
 • Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy,
 • Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy.

Rezultaty projektu

W wyniku realizacji projektu opracowano 3 programy nauczania wraz z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli i studentów, dostępne w wersji papierowej oraz elektronicznej (CD, strona internetowa).
 

W ramach projektu opracowano strategie i programy działań zapewniające wysoką jakość rezultatów projektu oraz kontynuację podjętych działań. Strategia rozpowszechniania określa strukturę oraz zakres działań i podział ról poszczególnych partnerów w wykorzystaniu wyników projektu. Strategia Partnerstwa – od lokalnego po europejskie – określa zasady międzyregionalnej i międzynarodowej wymiany programów nauczania i szkoleń, szkoleniowców i doradców i zapewni trwałość efektów projektu.

Odbiorcy rezultatów projektu to instytucje edukacyjne i szkoleniowe, natomiast wpływ efektów projektu może być wykorzystany przez instytucje proinnowacyjne (np. centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, centra doradztwa biznesowego, regionalne sieci wspierania przedsiębiorczości), przedsiębiorstwa, jednostki administracji państwowej i samorządowej szczebla regionalnego i lokalnego.

Istotną kwestią jest również to, że trzy specjalności animatorów gospodarczych zostały uwzględnione w polskiej Klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Są to następujące zawody:
                      – animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości,

                      – animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego,

                      – animator gospodarczy do spraw rozwoju technologicznego.

Realizacja w 2004 roku

Seminarium w ATR w Bydgoszczy

    
W listopadzie 2004 roku odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich partnerów biorących udział w realizacji programu.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • kwestie zarządzania, m.in. struktura zarządzania projektem, zasady kontraktowania i finansowania działań w ramach projektu, uczestnictwo partnerów w grupach roboczych, testowanie programu dotyczącego "Animatora Przedsiębiorczości", plan pracy, schemat działań.
 • realizacja zadania WP1 – Analiza zapotrzebowania na animatorów ekonomicznych. Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali propozycję charakterystyk animatorów ekonomicznych jako zawodów, narzędzia (kwestionariusze) i szczegółowy plan pracy.

wnioski z seminarium

 • analizy zapotrzebowania na nowe zawody i analiza oferty edukacyjnej będą przeprowadzane przez wszystkich partnerów w ich krajach/regionach, wybór metod analizy i ich zakres pozostawiono do decyzji partnerów
 • potrzeba ustalenia ostatecznej definicji i charakterystyk zawodów
 • udostępniono wszystkim członkom Zespołu Zarządzającego i Grupom Roboczym dostęp do systemu e-learning w celu ułatwienia wymiany uwag i opinii dotyczących dopracowywania definicji animatorów ekonomicznych

Realizacja w 2005 roku

Badanie popytu na animatorów gospodarczych


W ramach I fazy projektu Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy oraz Bydgoskim Domem Technika NOT przeprowadził w marcu i kwietniu 2005 r. badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w jego trzech specjalnościach w województwie kujawsko – pomorskim. Badanie, które w tym zakresie przeprowadzono, objęło swoim zakresem pracodawców regionu reprezentujących sektor państwowy i prywatny, co do których założono, że zatrudniają osoby wykonujące zadania zbliżone do obszarów będących przedmiotem badania.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przygotował: narzędzie badawcze w postaci 3 ankiet do badania popytu na animatorów gospodarczych (wraz z instrukcją), listę respondentów, strukturę raportu z badania oraz list intencyjny. Ww. materiały uzyskały akceptację ATR w Bydgoszczy – Instytucji promotora. Następnie Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy oraz Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy przystąpiły do realizacji I etapu prac, tj. badania ankietowego. Badaniem objęto ogółem 466 jednostek (w tym m.in. administracja rządowa, administracja samorządowa na szczeblu województwa, powiatu, miast i gmin, organizacje pracodawców, agencje rozwoju, instytucje związane ze wspieraniem przedsiębiorczości, pracodawcy).

Pytania zawarte w ankietach można syntetycznie ująć w 3 zagadnienia, z których pierwsze dotyczyło aktualnego zatrudnienia pracowników wykonujących zadania pokrewne do ww. animatorów gospodarczych, drugie – potrzeb dokształcenia tych pracowników, a trzecie – przyszłego zapotrzebowania na zatrudnienie osób realizujących zadania związane z animatorami gospodarczymi. Realizacje badania podsumowano w raporcie pt. "Zapotrzebowanie na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – pomorskim. Program Leonardo da Vinci. Projekt "Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie"".


Stan wyjściowy opisu zawodów animatorów gospodarczych


WUP w Toruniu przygotował materiał pt. "Stan wyjściowy opisu zawodów animatorów gospodarczych w ramach Programu Leonardo da Vinci projekt Kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Unii Europejskiej". Opracowanie to stanowiło propozycję – punkt wyjścia do działań związanych z opracowaniem programów kształcenia dla zawodów będących przedmiotem projektu. W dużym uproszczeniu zaproponowane działania to:

– zdefiniowanie zawodów będących przedmiotem projektu przez wszystkich partnerów,

– określenie aktualnych obszarów zatrudnienia dla czynności zawodowych, które choćby częściowo   odpowiadają zawodom będącym przedmiotem projektu,

– określenie potencjalnych miejsc pracy dla zawodów będących przedmiotem projektu,

– dokonanie analizy programów kształcenia wybranych kierunków na uczelniach wyższych. Analiza powinna uwzględnić te programy, które zawierają treści odpowiadające definicjom treści zawodów.


Pogłębione badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych


Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pracodawców i Przedsiębiorców w Bydgoszczy przeprowadził w sierpniu 2005 roku pogłębione badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – pomorskim. Badaniem objęto pracowników wykonujących zadania związane z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości oraz rozwojem technologicznym. W związku z tym próba badawcza objęła te podmioty, które w pierwszym etapie badania potwierdziły fakt zatrudniania osób wykonujących zadania związane z rozwojem gospodarczym w jego trzech specjalnościach. Łącznie rozesłano 95 ankiet, z czego otrzymano 91 wypełnionych (zwrotność wyniosła 95,8%).

Celem badania było pozyskanie od osób bezpośrednio zajmujących się zadaniami związanymi z rozwojem regionalnym, przedsiębiorczości i technologicznym informacji na temat obecnych i przyszłych trudności, jakie mogą być przeszkodą w wykonywaniu powierzonych zadań oraz informacji na temat potrzeb szkoleniowych będących odpowiedzią na pojawiające się problemy.

WUP przygotował raport z badania, który został przetłumaczony na język angielski i zamieszczony na stronie www.hao.blackboard.nl, gdzie uruchomiono system wymiany informacji i dokumentów pomiędzy Partnerami projektu.


Raport podsumowujący badania zapotrzebowania na animatora gospodarczego przeprowadzone przez Partnerów


Wojewódzki Urząd Pracy przygotował raport podsumowujący etap badań zapotrzebowania na animatorów gospodarczych przeprowadzonych przez Partnerów projektu. Podsumowanie zawiera streszczenie badań przeprowadzonych przez WUP (badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – pomorskim, pogłębione badanie zapotrzebowania na animatorów gospodarczych w województwie kujawsko – pomorskim, analiza stanowiska pracy i zawodu animatora gospodarczego w trzech specjalnościach), badań Partnerów z Holandii, Francji i Szwecji oraz wnioski będące podsumowaniem wszystkich badań. Załącznik raportu stanowi pełny tekst analizy stanowiska pracy i zawodu animatora gospodarczego w trzech specjalnościach przygotowany przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Toruniu.

Realizacja w 2006 roku

Ocena projektów programów edukacyjnych dla trzech specjalności animatora gospodarczego


W I półroczu 2006 r. Wydział Informacji, Badań i Analiz oraz CIiPKZ w Toruniu wzięły udział w ocenie projektów programów edukacyjnych przygotowanych dla trzech specjalności animatora gospodarczego oraz przeprowadził ocenę zewnętrzną wśród instytucji regionalnych. Wyboru instytucji dokonano na podstawie dotychczasowej współpracy w ramach realizowanego projektu w zakresie badania zapotrzebowania na animatora gospodarczego oraz pogłębionego badania na animatora gospodarczego przeprowadzonych w województwie kujawsko – pomorskim w 2005 r. Projekty edukacyjne wraz z arkuszami oceny przesłano m.in. do departamentów Urzędu Marszałkowskiego, starostw powiatowych, urzędów miast, Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Kamieniu Krajeńskim, Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu oraz Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu. Łącznie rozesłano 81 arkuszy oceny, z czego otrzymano 21 (po 7 odnośnie każdej z trzech specjalności animatora gospodarczego). Większość instytucji odpowiedziała, że nie zgłasza żadnych uwag do przedstawionych projektów, taką odpowiedź zawierało 15 arkuszy (po 5 odnośnie każdej z trzech specjalności animatora gospodarczego).

Uwagi do programów zgłoszone w ramach oceny zewnętrznej oraz przedstawione przez WUP dotyczyły:

– niezgodności programu z założeniami (program w obecnej formie nie daje możliwości opanowania obszernego tematu negocjacji i motywowania),

– struktury godzin poświęconych na poszczególne moduły nauczania oraz kolejności przedmiotów

– braków i nieprawidłowości programu (np. brak literatury przedmiotów, marginalne potraktowanie prawa europejskiego, w zbyt małym stopniu uchwycona specyfika polityki regionalnej w dokumentach wojewódzkich, brak tematyki wykorzystania ICT m.in. w promocji, reklamie i marketingu); braków w strukturze programów (brak informacji nt. liczby godzin i czasu trwania poszczególnych przedmiotów, niesprecyzowana grupa adresatów, nie doprecyzowanie pojęć, dominacja pracy pisemnej wśród form zaliczenia przedmiotów)

Propozycje korekty programu:

– program powinien w większym stopniu rozwijać umiejętności komunikacyjne animatora, kształtowanie postawy animatora oraz znajomość prawa, w mniejszym stopniu ma znaczenie jego praktyczna znajomość zarządzania przedsiębiorstwem,

– konieczne jest uzupełnienie programu o literaturę,

– w treściach programowych należałoby uwzględnić także rozwój obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, rozwój technologiczny na obszarach wiejskich oraz technologie związane z zarządzaniem wiedzą rolniczą.


Inne działania w ramach projektu


W październiku 2006 roku przedstawiciele WUP uczestniczyli w seminarium pt. "Kształcenie animatorów gospodarczych" zorganizowanym przez Bydgoską Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

W dniu 27 listopada 2006 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, zorganizował seminarium pt. "Realizacja projektu kształcenie animatorów gospodarczych w rozszerzającej się Europie". Seminarium miało na celu zaprezentowanie dotychczas zrealizowanych zadań oraz uzyskanych efektów. Przedstawione zostały zagadnienia związane z realizacją projektu animatorów gospodarczych w ramach jego trzech specjalności tj. animatora rozwoju regionalnego, animatora rozwoju technologicznego oraz animatora przedsiębiorczości.

W trakcie 2006 roku miały miejsce 3 spotkania robocze pracowników WUP z przedstawicielami Instytucji Promotora oraz innymi Partnerami realizującymi projekt. Podczas spotkań omawiano między innymi aktualne zadania do zrealizowania oraz problemy wynikające z realizacji.

DANE TELEADRESOWE

WUP Toruń


ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

tel. +48 56 669 39 00, +48 56 669 39 73

www: https://wuptorun.praca.gov.pl

email:  wup@wup.torun.pl


Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich


(dawniej Akademia Techniczno-Rolnicza)

ul. Ks. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

tel: +48 52 373 14 50

fax: +48 52 374 93 27

www: http://www.utp.edu.pl/


Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców


ul. Jagiellońska 103

85-027 Bydgoszcz

tel. +48 52 373 14 45, +48 52 345 80 00

fax. +48 52 345 80 00

www: http://www.kpzpip.pl/

email: biuro@kpzpip.pl


Bydgoski Dom Technika NOT


ul. B.Rumińskiego 6

85-030 Bydgoszcz

tel. +48 52 349 38 00

fax. +48 52 349 38 38

www: http://www.not.com.pl/

email: sekretariat@not.com.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę