Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu


Nagłówek

Gwarancje dla młodzieży

 • Nowe wytyczne w ramach PO WER

  Informujemy, że na stronie  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pojawiły się nowe wytyczne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 ...

 • Spotkanie informacyjne w ramach PO WER

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zaprasza wszystkie instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu nr POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 w Poddziałaniu 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja na...

 • Nowa wersja SZOOP PO WER 2014-2020

  Informujemy, że dnia 2 lipca 2015 r. Minister Paweł Orłowski podpisał zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER), a zmieniona treść dokumentu jest stosowana od tego dnia. Zmiany wprowadzone do SZOOP PO WER obejmują następujące elementy dokumentu: 1....

 • Nabór projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.2 PO WER (POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15)

  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłasza nabór projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.2 Wsparcie...

 • Baza Konkurencyjności

  Informujemy, że od 1 lipca 2015 r. zapytania ofertowe dotyczące zamówień udzielanych zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji w ramach PO WER, należy umieszczać w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI na stronie  https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl . Załączniki ...

 • Podpisanie umów w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

  Na podstawie Porozumienia pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 13 stycznia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełni funkcję IP PO WER dla Osi I Osoby młode na rynku pracy w ramach: Działania 1.1...

 • Lista projektów wybranych do dofinansowania - PO WER, Działanie 1.1.2 “Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

  Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2015 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Załączniki ...

 • Plan Działania na 2015 dla I Osi Priorytetowej PO WER

  Informujemy, że  Instytucja Zarządzająca PO WER, działając na podstawie uchwały nr 5 Komitetu Monitorującego PO WER z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznych Planach Działania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na 2015 r....

 • Strona MPiPS - “Gwarancje dla młodzieży”

  Informujemy, że pod adresem  gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące: • programu „Gwarancje dla młodzieży" – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe, • oferty dla młodzieży,...

 • Gwarancje dla młodzieży

  Gwarancje dla młodzieży to postulat Komisji Europejskiej skierowany do państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie zapewnienia młodym osobom do 25. roku życia, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia,...

Wyświetlanie 121 - 130 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę